44 bin memura müjdeli haber!

Buyuknet31.12.2010 - 21:47
*Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan memurlardan 44 bini 2011 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli geçici personel olarak çalıştırılabilecek. Sözleşmeli personelin ücreti, pozisyon unvanı, bu ünvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilecek.

Bakanlar Kurulu'nun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Buna göre söz konusu esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca, kamu idare, kurum ve kuruluşlarında, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacak.

İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılacak.

SÖZLEŞME SÜRELERİ

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlı olacak. Ay sonundan önce ayrılmalarda 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınacak.

Karar esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorunda olacak. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her 8 saati için bir gün hesabıyla izin verilecek.

Esaslara, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ile asgari nitelikleri gösterir cetvel eklenirken, bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamayacak ve talepte bulunulamayacak.

ŞARTLAR NE?

Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilecek.

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyecek. Personelin;

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerinden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

-Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam 10 gün süreyle görevine gelmemesi,

-Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uyulmaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticiler tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

-Hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

-Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması hallerinde, herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilecek.

Personel kendi isteği ile de bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

ÖSYM 20 PERSONEL ALACAK

Öte yandan, karara eklenen geçici maddeye göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), toplam sayısı 20'yi geçmemek kaydıyla 2011 sonuna kadar yüksek öğretim kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilecek.

Bakanlar Kurulunun ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Söz konusu kararla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere azami 44 bin kişinin ''Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'' çerçevesinde bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere, 2011 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karara göre, istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak üzere:

-Yükseköğrenim mezunlarına 21.250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

-Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar

-İlköğretim (ilkokulu mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar olmak üzere brüt aylık ücret ödenecek.

Geçici personelden, kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilecek.

Geçici personel, ''Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'' hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından faydalanacak.

Geçici personele, belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyecek ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamayacak.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanacak.

Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka iş yapamayacak.

Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemeyecek.

Söz konusu karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.


Kaynak: http://www.stargundem.com/ekonomi/1118911-44-bin-memura-mujdeli-haber.html#ixzz19ikA2Oqh


Linkback: https://www.buyuknet.com/44-bin-memura-mujdeli-haber-t32249.0.html

Etiket:
44 bin memura müjdeli haber! 
 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
44 bin memura müjdeli haber!
44 bin memura müjdeli haber!
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2