Divan Şiirinden Seçmeler

Divan Şiirinden Seçmeler
Divan Şiirinden Seçmeler


Yüksek bir medeniyetin zengin bir düşüncenin sanat ve estetik değerleri zirveye çıkmış bir neslin şiiridir divan şiiri..Dolayısıyla bu şiiri tanımak ve anlak için üç dilin mürekkep ifadesi olan Osmanlıca'yı saray kültürünü doğunun mistik edebiyat ve felsefesini çok iyi bilmek gerekir. Neticede sözden ziyade anlamın ön plana çıktığı göstergelerden çok çağrışımların hafızalara kazındığı yazık ki günümüze kadar gelememiş eşsiz bir sanat dehasıyla karşı karşıyayız. Klasik Türk şiiri eski Türk şiiri saray şiiri divan şiiri..adına ne derseniz deyin sanatsal zevklerini divan namıyla meşhur büyük defterlere işleyen bu mühendis zekalı insanları ve eserlerini tanımak; nostaljik bir yolculuğa çıkmanın ötesinde kudretli bir edebiyatın nasıl olabileceği sorusuna fazlasıyla ve isabetli cevaplar verdiği için çok önemlidir.


DÎVAN ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER


***


İlm kesbiyle pâye-i rif’at
Arzû-yı muhâl imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak
Fuzûlî


***


Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur
Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem
Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur


Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur


Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından
Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur


Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül
Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur


Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın
Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur


Nef’î
***


Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok


Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya
Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok


Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye
Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok


Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder
Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok


Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm
Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok


Ş.Yahyâ
***


Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma


Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma


Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma


Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma


Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma


Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma


Esrâr Dede
***


Şarkı


Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni


Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni


Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni


Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni


Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni


Şeyh Gâlib


Linkback: https://www.buyuknet.com/divan-siirinden-secmeler-t32180.0.html

 
Etiket:
Divan Şiirinden Seçmeler 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

Evet Hayır

Divan Şiirinden Seçmeler
(Ortalama: 5 üzerinden 1.00 , 2 Oy)


Konu Hakkında Görüşün Nedir? Olumlu yada olumsuz Eleştirileriniz.


Turkiyenin baskenti neresidir. kucuk harfle yazin.:

Divan Şiirinden Seçmeler

Divan Şiirinden Seçmeler »Divan Şiirinden Seçmeler Divan Şiirinden Seçmeler Yüksek bir medeniyetin zengin bir düşüncenin sanat ve estetik değerleri zirveye