Dracula Origin PC Tam Çözüm

Buyuknet24.11.2010 - 05:09
Dracula Origin PC Tam Çözüm
İnternette dracula origin tam çözümünün Türkçesini bulamamıştım.Tam çözüm ya sadece mezarlık bölümü ya da İngilizceydi.Bende İngilizcesini Türkçe'ye çevirttim internetten.Ve sizlerle paylaşıyorum.Çevirme tam anlaşılır olarak çevrilmese de yine baya bi anlaşılıyor.
Buyrun Tam Çözüm:Dracula: Origin
Dracula: Origin

Gameplay: Dracula Origin is a point and click game.
Gameplay: Dracula Origin bir noktaya tıklayın oyun.
The main menu has: New, Save, Controls, Credits, Resume, Load, Options and Exit Game.
Ana menü vardır: Yeni, Kaydet, Kontroller, Kredi, Özgeçmiş, Yük, Seçenekler ve Çıkış Oyunu.
The Controls menu has configuration options for keyboard keys.
The Controls menüsü klavye tuşlarını yapılandırma seçenekleri vardır.
The Options menu has Video, Graphics, Sound and Games Setup selections.
Seçenekler menüsünden Videolar, Grafikler, Ses ve Oyun Kur seçimleri vardır.
The Video setup has resolution, color depth, vertical sync, antialiasing, anisotropic filtering and gamma options.
Video ayarı, renk derinliği, dikey senk, düzgünleştirme, çözünürlük ve gama anisotropic filtreleme seçenekleri.
The Graphics setup has graphics detail, texture quality, normal mapping quality and shadows options.
Grafik kurulum grafik detay, doku kalitesi normal harita kalitesi ve gölge seçenekleri vardır.
The Sound setup has master, voice, music, effects and ambient volume options.
Ses ayarı efendi, ses, müzik, ses efektleri ve ortam seçenekleri vardır.
The Game setup has subtitles and mouse sensitivity options.
The Game kurulum Altyazılar ve fare hassasiyeti seçeneklerine sahip.
ESC key accesses the main menu during gameplay. The space bar shows all the hotspots in the game screen. Double click on an exit changes the screen faster to the next scene.
Oyun sırasında ESC tuşuna erişen ana menüsü. The space bar oyun ekranında tüm noktaları gösterir. Çıkış çift tıklayın daha hızlı bir sonraki sahne için ekrana değişir.
During gameplay, right click of mouse accesses the journal and inventory.
Oyun sırasında, fare girişler sağ tıklayın dergi ve envanter.
The items has inventory collected during the game.
Öğeleri vardır envanter Oyun sırasında toplanır.
Dialogues have the discussion done during the game. Documents are paper collected and Reports have notes of evidences or important information gathered during gameplay.
Diyaloglar Tartışma Oyun sırasında yaptım. Belgeler bulunmaktadır kağıt toplanan ve Raporlar deliller veya önemli bilgi notları Oyun sırasında araya geldiler.
Professor Van Helsing's home:
Profesör Van Helsing ana:
Professor Van Helsing is in his office.
Profesör Van Helsing onun ofisi bulunuyor.
He talks about the weapons used against vampires.
Silahların konularından bahsediyor vampirlere karşı kullanılır.
Aside for sunlight; folklore, legends and books have mentioned that garlic, their reflection in mirrors, running water and silver bullets can be used to stop vampires.
Bir yana güneş ışığı için; folklor, efsanelerini ve kitaplar, bunların yansıması olarak, su ve gümüş mermiler çalışan yansılar vampirlere durdurmak için kullanılan sarımsak sözü var.
His weapons that are decisive are crucifix, holy water and wooden stake.
Bu kararlı olduğunu O'nun silah, kutsal su haç ve ahşap tehlikede.
Maria, the lodger knocks on the door and inquires about Prof. Helsing.
Maria, bir misafir kapıyı knocks ve Prof Helsing hakkında inquires.
She inserts a letter and newspaper under the door.
Kapının altına o ekler bir mektup ve gazete.
The letter is from Jonathan Harker .
Mektup Jonathan Harker var.
It is a sad letter to be read only if 'a grievous destiny, worse even than death has put an end to my existence'.
Okumak için bir üzüntü mektubu yalnızca bir acı kaderi kötü hatta daha ölüm Varlığımı 'için bir son var.
Under the guise of a librarian, he penetrated Castle Dracula.
Bir kütüphaneci ve biçim altında, o Castle Dracula penetrated.
During the interview, he showed Dracula a picture of his betrothed, Mina.
During the interview, he Dracula bir resmini gösterdi onun nişanlı, Mina.
Count Dracula has shown interest at Mina and has been absent for three days while he writes the letter.
Dracula ve süre o mektup yazıyor Üç gün yok etti Mina at ilgi göstermiştir Count.
Right click the game screen and access the documents to read the letter and the newspaper.
Sağ tıklayın oyun ekran ve erişim belgeleri harfi ve gazete okumak için.
The News Times Thursday, September 8, 1898 reports the death of Gerrit Melford and his wife.
Haber Times Perşembe, Eylül 8, 1898 raporları Gerrit Melford ve eşi ölümü.
He was alleged to have killed her after a visit of a man dressed in black during his absence.
Bir adam siyah onun yokluğu sırasında giymiş bir ziyaret edin sonra öldürdü için sözde oldu.
A black bird was seen flying out of the home in New Kent Road towards the direction of the National Gallery.
Siyah kuş Yeni Kent Road in ev Ulusal Galeri yönüne doğru dışarı uçan görüldü.
A cry, struggle and a shot were heard.
Bir ağlama, mücadele ve çekim duyuldu.
Mrs. Melford has a wound on her neck.
Bayan Melford ona boyun bir yarası var.
The newspaper refers to another incident similar to this reported in Tuesday edition.
Gazete, başka bir olay bu Salı baskı rapor benzer anlamına gelir.
London
Londra
Mina's apartment: Automatically be at Mina's apartment.
Mina's appartment: Otomatik Mina's dairesinde olabilir.
Talk to Mina and find out that her servant's sister died.
Mina konuşun ve o ona hizmetçi's kardeş öldü.
Today's newspaper has the report of the murder of the servant's sister.
Bugünkü gazete hizmetçi's sister of cinayet rapor vardır.
Take The Courier, Thursday, September 8, 1898 from the chair.
Courier, Perşembe alın, Eylül 8, 1898 başkanlık gelen.
Read about the chambermaid's corpse found at the banks of the Thames by Southwark Bridge. There was an incision on her neck.
Okuyun chambermaid's ceset hakkında Thames ve banka Southwark Bridge tarafından bulundu. İşte onun boynuna bir yarma oldu.
Few trollops were seen going towards the Tate Art Gallery.
Birkaç trollops olan Tate Sanat Galerisi doğru gidiyor görülüyordu.
Take the Daily Big Mirror, Thursday, September 8, 1898 from the table on the left.
Günlük Büyük Ayna, Perşembe alın, Eylül 8, 1898 soldaki tablodan.
Read about Sarah MacAllistair's corpse found at the intersection of Tottenham Court and Euston Road.
Oku Sarah MacAllistair's ceset hakkında Tottenham Court ve Euston Road kesişdiği bulunabilir.
There are 2 wounds on her neck.
İşte ona boyun 2 yaralar vardır.
A stranger was seen jumping to the roof towards St. George's Cathedral.
Bir yabancı St George's Cathedral doğru çatıya atlayarak görüldü.
Find the newspaper referred by today's News Times:
Gazete bugünkü Haberler Times tarafından yönlendirilen bul:
Take the pile of newspaper at other end of the table.
Tablonun diğer sonunda gazetenin kümeye atın.
Today is Thursday, September 8 and the referred newspaper was on Tuesday.
Bugün Perşembe, 8 Eylül ve anılan gazete Salı günü idi.
Select-click on the News Times newspaper with the date September 6 (6\09\1898).
Seçin tarihi Eylül 6 (6 \ 09 \ 1898 ile Haber Times gazetesi tıklayın).
Read the News Times, Tuesday, September 6, 1898 .
Oku Haber Times, Salı, Eylül 6, 1898.
It mentions the lucky escape of Ethel Basingstroke when she was assaulted at the exit of St. George's Church by a man dressed in black.
Bu Ethel Basingstroke en şanslı kaçış Melike St George's Kilisesi çıkışında bir adam siyah giymiş tarafından saldırdı oldu sözetmektedir.
Touching her cross saved her.
Onu çapraz dokunmadan onu kurtardı.
The assailant changed into a winged demon that flew towards the direction of Victoria Station.
Bu saldırgan olduğu Victoria Station yönüne doğru uçtu kanatlı bir iblis olarak değiştirildi.
Pickup and look at Jonathan Harker's framed picture on the table.
Pickup ve masada Jonathan Harker's çerçeveli resmi bak.
Go to bottom screen.
Alt ekran gidin.
Open the curtain to see Harker's map of London.
Perdeyi aç of London Harker's haritayı görmek için.
Find the direction where the aggressor fled:
Yönünde olduğu saldırgan kaçtı bulun:
Based on the newspaper records of where the assaults took place and the witnesses' statement of the direction where the aggressor went, draw lines to see where the aggressor fled.
Bir gazete kayıtları üzerinde nerede saldırı ve yönünü nereye saldırgan gitti ve tanıkların ifadeleri çizgiler çizmek görmek için saldırgan kaçtı gerçekleşti göre.
Check the newspaper items in the documents.
Belgeler ve gazete öğeleri kontrol edin.
Click to pick up the red pencil at bottom of screen. If you need to check the documents, click on the items frame at bottom left. Click the dragon arrow to exit the map.
Tıklayın ekranın alt kısmında kırmızı kalem almak. Eğer belgeleri, altındaki öğeleri çerçeve tıklayın kontrol etmeniz gerekir kaldı. Tıklatın ejderha ok harita çıkmak için.
Based on News Times Thursday, September 8, 1898 concerning the Melford assault; click-hold the pencil on the circle at the Station close to New Kent Road and move to click-release on the circle of the National Gallery.
Haber Times Perşembe, Eylül 8, 1898 ve Melford saldırı ilişkin göre; tıklayın Yeni Kent Road tıklayın geçmek için İstasyonu yakın bulunan daire üzerine kalem tutun-Ulusal Galeri daireyi bırakmak.
Based on The Courier, Thursday, September 8, 1898 concerning the Jenny's sister's assault; click-hold the pencil on the circle at Southwark Bridge and move it to click-release on the circle of the Tate Art Gallery.
Courier, Perşembe göre, Eylül 8, 1898 ve Jenny's sister's saldırı ile ilgili; tıklayın Southwark Köprüsü bulunan daire üzerine kalem tutun ve tıklatın taşımak ve Tate Sanat Galerisi daireyi bırakmak.
Based on Daily Big Mirror, Thursday, September 8, 1898 concerning Sarah MacAllister's assault; click-hold the pencil on the circle at Tottenham Court and Euston Road and move it to click-release on the circle of the St. George's Cathedral.
Günlük Büyük Ayna, Perşembe göre, 8 Eylül, 1898 Sarah MacAllister's saldırı ile ilgili; tıklayın Tottenham Court ve Euston Road adresindeki daire üzerine kalem tutun ve tıklatın taşımak-St George's Katedralinin daireyi bırakmak.
Based on News Times, Tuesday, September 6, 1898 concerning Ethel Basingstroke's assault, click-hold the pencil on the circle at St. George's Church and move it to click-release on the circle of the Victoria Station.
Haber saatleri, Salı, Eylül 6, 1898 Ethel Basingstroke's saldırı, tıklama St George's Kilisesi'nde daireyi üzerine kalem tutun ve tıklatın taşımak-Victoria Station daireyi bırakmak ilgili saptıyoruz.
Click on the circle where the lines intersected - Godalming Manor next to Bloomsbury Cemetery.
Çemberin nerede hat intersected - Godalming Manor Bloomsbury mezarlığı yanındaki tıklayın.

Mina returns to the room.
Oda için Mina'ya döner.
Van Helsing asks Mina to hang a dozen garlic bulbs on the windows and not let anyone in.
Van Helsing Mina pencereler ve bir düzine sarımsak ampuller asmak için izin ister herkesin inç
Godalming Manor : Click on the door and Van Helsing talks to Hendrik, the 'butler' of the manor.
Godalming Manor: Hendrik için kapı ve Van Helsing görüşmeler tıklayın, malikâne ve 'Butler'.
Hendrik was told by his master to kill the flies that bothers his sleep and that he can eat them.
Hendrik onun ana tarafından uçan her onun uyku ve onları yiyebilir öldürmeye söylendi.
Bloomsbury Cemetery : Enter the cemetery left of the manor.
Bloomsbury mezarlığı: mezarlığa malikâne sol girin.
Note and click on the urn by the Rest in peace sign at left.
Not tıklayınız semaver tarafından barış giriş soldaki dinlenin.
Check the locked tool shed on the right.
Ve kilitli aracının sağdaki döken işaretleyin.
Paul Long: Go forward to top path and talk to the grave digger, Paul Long.
Paul Uzun: ileri üst yolunu ve mezar kazıcı konuşmak git Paul Uzun.
He is digging the grave using his hands.
O mezar ellerini kullanarak kazma olduğunu.
Open the tool shed :
Araç Aç döken:
The hints left by the boss are that the combination to the lock is the ages of JB Lemon and his wife, marked on the mausoleum, near the north stairs across the entrance.
Ipuçlarını patron sola bu kilidi kombinasyonu girişinde genelinde kuzey merdivenleri yakınında JB Limon ve eşi türbesi işaretlenir ve yaş değildir.
Another clue is to flip the numbers found - 6 makes 9.
Bir başka ipucu bulunan numaralar çevirmek için - 6 9 bu.
Check the empty bottles on the coffin.
Bir tabut üzerindeki boş şişeler kontrol edin.
Take the scraper in front of the grave.
Mezara önünde bulunan sistre al.
Go back to the gate of the cemetery at right.
Arka sağda mezarlığa bir kapıdan gidin.
Right across the gate, click at right of the screen by the plant to go right.
Kapının sağ tıklayın ekranın sağ bulunan bitki tarafından genelinde doğru gidin.
Go down the stairs, go across to the other side and up the other set of stairs.
, Diğer tarafta ve üzerinde git merdivenlerden aşağı gidin merdivenin diğer ayarlamak kadar.
Climb the stairs and see the mausoleum beside the stairs.
Merdivenlerden tırmanın ve merdiven yanındaki Türbe bakın.
Look close at the framed engravings on the side of the mausoleum.
Close to the Türbe ve yan tarafındaki çerçeveli Gravür bak.
Use the scraper to clean the writing until Van Helsing reads the dates and it is entered in documents. Perfect !
Kadar Van Helsing tarihlerinizi okuyan sistre kullanın ve yazma temizlemek için bu belgelerde girilir. Mükemmel!
Go back to the tool shed beside the gate of the cemetery via around the cemetery or down-around the big mausoleum at the lower part below the stairs.
Geri aracı git mezarlığa veya aşağı merdivenlerden aşağıdaki alt kısmına büyük türbesi etrafında etrafında üzerinden mezarlık ve kapısı yanındaki döken.
Click the hand icon on the lock and see a close up the lock puzzle.
Kilit tıklayın el simgesi ve kilit bulmaca kadar yakın görüyorum.
Based on the dates: JB Lemon - 1703-1772, he died at 69 years of age.
Tarihleri: JB Limon - 1703-1772 dayanarak, o yaş 69 yaşında hayatını kaybetti.
Suzy Lemon - 1722-1790, died at 68 years old.
Suzy Limon - 1722-1790, 68 yaşında hayatını kaybetti.
That makes 6968.
Bu 6968 yapar.
Using the flip the numbers hint by the boss, the code is 9698.
Çevirme numaraları kullanarak patron tarafından ipucu, kodu 9698 olduğunu.
Enter 9698 on the lock and then click on the button at right. Open .
Kilit ve sağ adresindeki düğmesini tıklayın 9698 girin. Açın.
Tool Shed : Enter the tool shed. Look around at the different items: cloakroom and storeroom.
Aracı döken: Araç girin sundurma. Farklı öğeler: vestiyer ve depo civarında bak.
Take the spade and the iron bar right of the door.
Bu maça ve kapının demir çubuğu sağ ol.
Take the lantern from the table.
Masaya gelen fener al.
Other entrance to the manor : Go back to the Long, the gravedigger.
Malikâne diğer giriş: Uzun, bu mezarcı geri dön.
Talk to Long about the Godalming Manor.
Bu Godalming Manor hakkında Uzun konuş.
Learn about other entrance to the manor.
Malikâne diğer giriş hakkında bilgi edinin.
The former watchman said that there's a tunnel between the cemetery and manor.
Eski bekçi bu mezarlığa ve malikâne arasında bir tünel's söyledi.
Learn that the watchman is dead and buried in the mausoleum with 2 monks on the gate.
Bu bekçi öldü ve kapısı 2 rahipler ile Türbe toprağa öğrenin.
He has a book in there that mentions about the tunnel passage.
O ise bu tünel geçiş hakkında söz bir kitap vardır.
Watchman's mausoleum: Go back to the right and then right again across the gate to go down to the watchman's mausoleum.
Bekçi's Türbe: sağ ve sağ tekrar kapısı üzerinde bekçi's Türbe aşağı git geri dön.
Go around to the other side beside the other stairs and see the gate to the mausoleum framed by 2 monks.
Diğer taraf için diğer merdivenlerin yanındaki yaklaşık gidin ve türbesi 2 rahipler tarafından çerçeveli için kapısı bakın.
Look at the monks and the gate.
Rahiplerden ve kapıdan bak.
Inscription: Try to get in the gate.
Kitabesi: Kapıyı bin çalışın.
There is an inscription on the ground but it is dark.
Bu zemin üzerinde bir kitabe, ancak karanlık.
Select the iron bar in inventory.
Envanter seçin demir çubuğu.
Right click to see the iron bar at top right.
Sağ tıklayın üst sağda demir çubuk görebilirsiniz.
Click the grate to use the iron bar on the grate of the gate and get an opening.
Tıklayın gıcırdamak kapı ve pencere demiri üzerinde demir çubuğu kullanın ve bir açılış almak.
Use or click-hold-drop the matches on the lantern to get a lit lantern .
Kullanın veya tıklayın tutun bir fener yanar için fener üzerindeki eşlemeler bırakın.
In inventory, combine or click-hold-drop the shovel with the lit lantern to get sconce .
Stok olarak, ya da tıklayın tutun ve yanar cezalandırmak için fener ile kürek bırakın.
Right click to see the selected sconce at top right and ready for use.
Sağ üst sağ tıklayın ve hazır kullanım için seçilen saksı görmek için.
Click the opening to see the sconce inserted through the gate.
Tıklayın açılmasının baş kapının üzerinden takılı görebilirsiniz.
Click the inscription to read-copy it.
Tıklayın ibaresi okuma-kopyalayın.
Open the mausoleum gate: Using the inscription's poem, let us open the gate.
Türbesi kapıyı açın: bu yazı's şiiri kullanarak, bize kapıyı açmanıza izin verir.
Poem from the crypt:
Şiir crypt seçin:
But in order to move him, you must first sever
Ama için onu geçmek için, önce kesmek gerekir
the stone heart of the celestial henchmen right there
bu gök henchmen ve taş kalp orada
Up high to down low you will go;
Yukarı aşağı düşük gideceksin yüksek;
The blood of the eyelids will flow.
Bir göz kapagi ve kan akımı olacaktır.
The angels can be done in any order.
Melekler herhangi bir sırada yapılabilir.
First Angel:
İlk Angel:
Move away from the gate and go to the top path (not the stairs).
Away from the kapıdan taşı ve üst yolu (değil merdiven) gidin.
See a martyred angel.
Bir şehit melek bakın.
Look close and see demons and faithfuls surrounding a saint.
Yakın ve iblisleri ve faithfuls bir aziz çevreleyen görmek bak.
Read the inscription at the bottom. When the saint sacrifices himself to redeem our sins, the demons drink his blood and the pure cry on him .
Altındaki yazı okuyun. Zaman aziz kendisi bizim günahları kurtarmak için fedakarlıklar, bu iblisleri onun kan ve onu saf ağlamaya içki.
Click on the squares in front of the surrounding figures.
Çevredeki rakamlar önünde bulunan kareler tıklayın.
Select cup (drink) for the demons and teardrop (cry) for the faithful. The demons are hoofed, winged, beaked, has long fingers, has long tongue, has fangs and has tail.
Seçin fincan ve iblisleri ve gözyaşı müminler için (ağlamak için) (içki). The iblisleri, kanatlı, sivri, tırnaklı uzun parmakları var, uzun dil vardır fangs ve kuyruğu vardır.
Then click on the saint at top left.
Üst sol en aziz tıklayalım.
If done correctly, hear gears moving. There, perfect .
Doğru şekilde yapılırsa, duymak hareketli dişliler. Bu mükemmel.

Second Angel:
İkinci Angel:
Climb the stairs at right.
Sağda merdivenlerden tırmanın.
Go to bottom screen.
Alt ekran gidin.
See a bent weeping angel at the corner.
Bükük bir köşesine melek salkımsöğüt bakın.
Look close and see a scale weighing the demons on the left pan.
Yakın ve bir ölçekte sol Pan üzerindeki iblisleri tartma görmek bak.
St. Peter's judgment is copied in the documents.
St Peter's judgment belgeleri de kopyalanır.
Deduce the weight of the demons based on the inscription.
Ve iblisleri bir kitabe dayalı ağırlığını anlamak.
3 wrathful sinners = 300 years (100 each).
3 öfkeli sinners = 300 yaşında (100 her).
Conceited sinner = 300 years
Beğenmiş rezil = 300 yıl
Envious one (half of 300 + 300 of above sinners) = 300 years
Kıskanç bir 300 (yarım + 300 yukarıdaki sinners bir) = 300 yıl
Gluttonous (half of 300 + 300 of above sinners) = 300 years
300 pisboğaz (yarım + 300 yukarıdaki sinners bir) = 300 yıl
Miser (2 times of the wrathful sinners 600 + 25) = 625 years
Ve öfkeli sinners 600 paragöz (2 kere + 25) = 625 yıl
These totals = 1825 years.
Bu toplam = 1825 yıl.
Place 1825 total weights on the right pan: click on one 5, two 10s, one 100, 200, 500 and 1000.
Sağ Pan: tıklayın bir 5, iki 10s, 100, 200, 500 ve 1000 yerleştirin 1825 toplam ağırlık.
Click on the right pan at the bottom of the weights.
Hakkına ağırlık sonundaki Pan tıklayın.
If done correctly, hear gears moving. There, perfect .
Doğru şekilde yapılırsa, duymak hareketli dişliler. Bu mükemmel.

Third Angel:
Üçüncü Angel:
Go to the right.
Doğru gidin.
Take a black veil on top of the cross at bottom left.
Altındaki çapraz üzerine siyah perde al sol.
See a chained angel.
Bir zincirleme melek bakın.
Look close and see the puzzle.
Yakın ve bulmaca görmek bak.
See demons tempting the faithful and the sinners.
Bkz iblisleri cazip vefakâr ve sinners.
Read the inscription at the bottom. Only the pious and the pure have eternal salvation and nothing to fear.
Altındaki yazı okuyun. Sadece ve sahte saf ve korku bir şey sonsuz kurtuluş var.
Click on the head of the sinners that succumbed to temptation: Gluttonous one, woman with raised skirt, woman beating a child, man holding a bag of coins and woman being carried on a pallet.
Bu sinners bu günaha için succumbed: yükseltilir etek, kadın bir çocuk dayak ile obur bir kadının başına tıklayın, adam para ve kadın bir torba tutarak bir palet üzerinde sürdürülmektedir.
Click on the sword at top left.
Üst soldaki kılıç tıklayın.
If done correctly, hear gears moving. There, perfect .
Doğru şekilde yapılırsa, duymak hareketli dişliler. Bu mükemmel.

Fourth Angel:
Dördüncü Angel:
Go down, pass the gravedigger, pass the gate and on to the next corner.
Aşağı, bir mezarcı geçmek, kapıyı geçmek ve bir sonraki köşede üzerine gidin.
See a chained angel.
Bir zincirleme melek bakın.
Look close at the angel and see the puzzle of animal figures.
Close to the melek bakın ve hayvan figürleri ve bulmaca bakın.
Read the inscription at the bottom. The demon is everywhere in the eye of the spider, the serpent, the toad and the wolves.
Altındaki yazı okuyun. The Demon tüm örümcek bir göz olup, yılan, bir karakurbağası ve kurt.
Click on the eyes of the spider, the snake, the toad and the wolves: the wolf under the spider, the wolf attacking the horse and the howling wolf.
Bir örümcek ve gözleri üzerine tıklayın, yılan, bir karakurbağası ve kurt: bu örümcek altında kurt, o kurt ve uluyan kurt at saldırdı.
The dogs that might be confused with wolves have collars.
Bu kurt yaka ile karışık olabilir Köpekler.
(Thanks, Mordack.)
(Teşekkürler, Mordack.)
Click on the wolf at top right.
Üst sağ bulunan kurt tıklayın.
If done correctly, hear gears moving. There, perfect .
Doğru şekilde yapılırsa, duymak hareketli dişliler. Bu mükemmel.

The mausoleum of the watchman must now be open.
Bir bekçi ve Türbe artık açık olmalıdır.
Go back left to the gate of the cemetery.
Geri mezarlık ve kapısı için sola gidin.
Flies : Click on the urn that is beside the Rest in peace sign.
Barış giriş Flies: o yanındaki bir semaver tıklayın dinlenin.
See flies over it.
Bkz bitti uçuyor.
Use the black veil taken from the cross on the flies and get a net with few flies .
Siyah perde ve sinekler üzerinde çapraz alınan kullanın ve birkaç uçan ile net almak.
Inside the Watchman Mausoleum: Go back down to the Watchman Mausoleum.
Bir bekçi Türbesi içinde: aşağı bekçi Türbesi geri dön.
Enter the now open mausoleum.
Şimdi açık Türbe girin.
Take the book from the crypt from the top of the coffin.
Bir tabut üst kısmındaki crypt gelen kitap al.
Read the book in documents.
Belgelerde kitap okuyun.
Learn about Lord Godalming's secret passage.
Lord Godalming gizli geçit hakkında bilgi edinin.
It is at the northeast angle between a tomb without a cover and a large Gothic cross.
Bu bir türbe arasında kuzeydoğu açıyla büyük Gotik çapraz bir kapak ve yoktur.
Secret Tunnel: Go up the stairs close to the mausoleum gate.
Gizli Tünel: close to the Türbe kapısı için merdivenlerden yukarı gidin.
Go to the top path.
Üst yoluna gidin.
See a tomb with no cover and the cross at the corner.
Hiç kapağını ve köşesinde çapraz bir mezar bakın.
In between those 2 markers is the tomb with a small cross on top.
Bu 2 işaretleri arasında en küçük bir haç ile mezar olduğunu.
Use the iron bar on the cover of the tomb.
Türbe ve kapak üzerindeki demir çubuğu kullanın.
The secret passage is revealed.
Gizli geçit ortaya.
Godalming Manor : Enter the secret passage.
Godalming Manor: gizli geçit girin.
Door : Click on the door and see the door lock.
Kapı: Kapıyı tıklayın ve kapı kilidi bakın.
The object of the lock puzzle is to move all the left button to the right side.
Kilit bulmaca konusu sağ tarafında tüm sol tuşuna hareket etmektir.
Click on each button to find out which button moves other buttons.
Her düğmesini tıklayın hangi tuşa diğer butonlar hamle bulabilirsiniz.
With all the buttons on the left side, click on the top and the bottom buttons only.
Üst sol tarafındaki tüm düğmelerini tıklayın ve alt düğmeleri yalnızca.
Cellar : The secret passage is hidden behind shelves in the cellar.
Bodrum: sırrı geçiş cellar raflarında arkasına gizlenmiştir.
Look around and see large traps.
Etrafına bak ve büyük tuzaklar bakın.
Check the vise on the worktable.
Bu çalışma konusunda vize kontrol edin.
Take nails in a box on the worktable.
Bu çalışma bir kutuya çivi al.
Take the pot- glass bowl under the worktable and the pliers on the base of the pillar left of the worktable.
Ve ayağının temelini bu çalışma ve soldaki kıskaçlara çalışma altında şiş cam kase alın.
Check the axe used recently on the right.
Check yakın doğru kullanılan balta.
Go to bottom of screen and look around.
Ekranın alt gidin ve çevresinde bak.
Take the saw on the stairs.
Merdivenlerden üzerinde gördüm al.
Climb up and through the large trap door.
Tırmanıyoruz ve büyük tuzak kapıdan.
Kitchen : Go through the door and be at the kitchen.
Mutfak: kapıdan gidin ve mutfakta olmak.
See Hendrik eating and catching his dinner of bugs.
Hendrik yeme ve hata yaptığı yemek çekici bakın.
Look at the items on the table and the state of the kitchen.
Masada öğeleri ve mutfak ve devlet bak.
Take the file from the floor and the wooden spoon from the table.
Yere ve tahta kaşık masadan dosyayı alın.
Try to go through the door.
Kapıdan gidin çalışın.
To keep Hendrik occupied, combine the flies caught at the cemetery and the glass bowl to get a bowl of flies .
Hendrik, bu mezarlığa ve cam kase uçan bir kase almak için yakalanmış sinekler birleştirmek meşgul tutmak için.
Click the bowl of flies on Hendrik. Bon appetit!
Tıklayın Hendrik üzerinde uçan bir kase. Bon Appetit!
Go through the door now.
Kapıdan şimdi gidin.
Bottom Hallway : Go to the bottom of the screen to the front door.
Alt koridor: ön kapı ekranın alt gidin.
Take a cane from the umbrella stand left of the door.
Şemsiyesi bir baston al kapıyı sol ayak.
Salon : Go through the door across the kitchen.
Salon: kapıdan mutfağa üzerinden gidin.
Check the safe that we don't have info on and the covered mirror.
Bu bizim ve kapalı ayna üzerine yok kasası kontrol edin.
Go to bottom screen.
Alt ekran gidin.
Check the windows, the painting of Lady Godalming (she must be from New Orleans) and take pieces of wood from the floor.
Windows kontrol edin, Bayan Godalming bir resim (New Orleans gelen olmalıdır) ve tabandan odun parçalarını alın.
Exit the room and climb the stairs until the top floor.
Çıkış odası ve tırmanmaya merdivenlerden üst kat kadar.
Lady Godalming's bedroom : Enter the door on the left.
Lady Godalming's bedroom: soldaki kapıdan girin.
Take and read the brown message from the Lady's chamber on the floor left of the small table with candlestick left of the door.
Al ve yere şamdan kapıyı sol ile küçük tablonun soldaki Lady's odaya gelen kahverengi mesajı okuyun.
It mentions one of the torches.
It is one of the fenerler ve sözetmektedir.
Take the spool of thread in front of the armoire.
Bu armoire önünde thread bir kuyruk al.
Go to the bottom screen and see the state of the bedroom.
Alt ekran gidin ve yatak odası ve devlet bkz.
Look around and find out that Hendrik sleeps here.
Etrafına bak ve Hendrik burada uyuyarak bulmak.
Take the tape measure on the floor at the foot of the bed and the hammer -mallet under the boarded window.
Yere yatak ve çekiç ve dibinde bandı önlemi al-çekiç ve bindik penceresi altında.
Top Hallway : Exit the room and go to the bottom screen. There's a locked room that Van Helsing feels has a big secret.
En koridor: Çıkış oda ve alt ekran gidin. Bu Van Helsing büyük bir sırrı vardır düşünen kilitli oda's.
Library : Enter the room across the hallway from the Lady's bedroom.
Kütüphane: The Lady's bedroom gelen koridor üzerinde oda girin.
Look around the clutter.
Bu yığılmayı etrafına bak.
Check the book on the escritoire left of the door.
Çekmeceli yazı masası ve kapı ve soldaki kitap kontrol edin.
Check the panel right of door that is similar to the one below in the salon.
Bu salonda altında bir benzer kapı paneli doğru kontrol edin.
Go to right screen and look at the floor.
Sağ ekran gidin ve yere bak.
Check the items in the box on top of the table at right of room.
Oda sağda masanın üstündeki kutuya öğeleri kontrol edin.
Take the writing papers beside the box.
Kutunun yanındaki yazılı kağıtları alın.
Safe in Godalming Manor:
Güvenli Godalming Manor in:
Library - Go to the metal plate on the wall right of the door.
Kütüphane - Kapıyı bir duvar sağdaki metal plaka gidin.
Look close and see Greek words etched on the plate. Below the words are raised bars.
Yakın ve Yunanca sözcük Tabağınızda etched bakın bakın. Aşağıda kelimeleri yükseltilmiş olan bar.
Click on inventory icon and take paper.
Envanter simgesini tıklayın ve kağıt alın.
Use paper on the metal plate in close up view.
Görüntüle kadar yakın metal levha üzerine kağıt.
Move the paper to the bottom part over the raised bars and click.
Bu yol bar ve tıklama üzerinden alt kısmına kağıt taşıyın.
See that the paper now have holes that correspond to the raised bars.
Bu kağıt artık delik bu yol bar karşılık var bakın.
Salon - Exit the library and go down to the salon.
Salon - kütüphane ve sergi salonu için aşağı gidin çıkın.
Look at the metal plate left of the door.
Metal plakayı kapıyı sol bak.
Look close and see Greek words etched on the plate. Below the words are raised bars and under the bars are 12 dials.
Yakın ve Yunanca sözcük Tabağınızda etched bakın bakın. Aşağıda kelimeleri yükseltilmiş olan bar ve çubukların altında 12 arama vardır.
Click on inventory icon and take paper.
Envanter simgesini tıklayın ve kağıt alın.
Use paper on the metal plate in close up view.
Görüntüle kadar yakın metal levha üzerine kağıt.
Move the paper to the bottom part over the raised bars and then click.
Bu yol bar üzerinde alt ve ardından kağıt taşıyın.
See that the paper now have holes that corresponds to the raised bars.
Bu kağıt artık bu yol bar karşılık delik var.
Un-highlight the holed paper in inventory.
Ad-envanter ve holed kağıt vurgulayın.
Library : Go back upstairs and enter the library.
Kütüphane: Yukarıda dönün ve kütüphane girin.
Use the paper with holes from the salon on the metal plate.
Metal plaka üzerine salondan delik kağıt kullanın.
Move the holed paper over the words and see that certain letters are seen through the holes - NENS SE E. Click to enter the letters in reports.
Kelimelerin üzerine holed kağıt taşı ve bazı harfler delikleri ile görülür - NENS SE E. tıklayın raporlarınızda harfler girmek için, bkz.
Un-highlight the holed paper in inventory.
Ad-envanter ve holed kağıt vurgulayın.
Salon : Go back downstairs and enter the salon.
Salon: aşağı dönün ve salonda girin.
Use the other paper with holes from the library on the metal plate.
Metal levha üzerindeki kütüphane delikleri ile diğer kağıt kullanın.
Move the holed paper over the words and see that certain letters are seen through the holes - SE EN SE N SE.
Kelimelerin üzerine holed kağıt taşı ve bazı harfler delikleri ile görülür - SE EN SE N SE bakın.
Click to enter the letters in reports.
Tıklayın raporlarınızda harfleri girin.
Exit and if not done yet, un-highlight the paper in items.
Çık ve henüz BM öğeleri kağıt vurgulamak bitmedi.
The code for the safe is the combination of the 2 set of letters obtained.
Güvenli için kod harfleri elde edilen 2 dizi birleşimidir.
Turn the dials to the compass directions (N for north, S for south and SE for Southeast) noted: SE EN SE N SE NENS SE E.
Döndürün arama için kuzey, güney ve SE Güneydoğu için) S (N yönünde pusula not: SE EN SE N SE NENS SE E.
Use the compass direction for N as top line, SE as bottom right line and S as bottom line.
Kullanım N için yön pusulanın sağ alt satırda ve S alt satırda olarak üst satırı, SE gibi.
The safe opens.
Güvenli açılır.
Take the key .
Temel al.

Landing : Exit the room and climb the stairs to the landing.
Açılış: Çıkış oda ve açılış için merdivenleri tırmanmaya.
Check the candlestick on the wall and see that it is loose.
Duvar üzerinde şamdan kontrol edin ve bu gevşek olduğunu görebilirsiniz.
This must be the one mentioned in the message from the Lady's chambers.
Bu, bir mesaj içinde Lady's odaları kimden belirtilen olmalıdır.
Use the pliers on the candlestick and it falls on the floor.
Bu şamdan üzerinde pens kullanın ve yere düşer.
Secret panel: Look close at the panel and see 4 metal plates.
Gizli paneli: the panelinde yakın Bak ve 4 metal levha bakın.
Van Helsing states to make a key for it.
Van Helsing ülkeleri için önemli bir hale getiriniz.
Click on a metal plate and the need to measure the depth of the holes is said by Van Helsing.
Metal bir plaka üzerine tıklayın ve gereken delikleri ve derinliğini ölçmek için Van Helsing tarafından söyleniyor.
Make a measuring tool : Using the items taken from the Lady's bedroom and kitchen, combine in inventory: spool of thread, measuring tape and wooden spoon to get measuring instrument .
Bir ölçme aracı edin: öğelerin Lady's yatak odası ve mutfak, kimden envanterindeki kombine alınır: ipliğinin kuyruk kullanarak, araç ölçme için kaset ve tahta kaşık ölçme.
Use the picked up measuring instrument on all 4 metal plates of the secret panel to get the measurement of the key to be made: 10, 8, 12, 5 cms. The measurement should be entered in documents.
Kullanın kadar gizli panel 4 metal levha üzerindeki anahtar ölçüm için alet ölçüm yapılan aldı: 10, 8, 12, 5 CMS. Ölçüm belgelerde girilmelidir.
Make a key : Go down to the cellar below the kitchen.
Kilit edin: Mutfakta aşağıdaki bodrum için aşağı gidin.
Click on the vise on the worktable to get a close look at the items needed to make the key.
Bu çalışma konusunda vize tıklayın öğeleri temel oluşturmak için gerekli olan en yakın görünümü elde etmek için.
See that the file, nails, hammer and saw that were picked up earlier are on the right side.
Bkz, dosyanın, çivi, çekiç ve alındılar gördüm önceki sağ tarafında bulunmaktadır.
Below the measuring tape are dowels.
Ölçüm bandı Aşağıda dowels vardır.
The main constructing area is above the measuring tape.
Ana yapımında alan ölçme bandı üzerinde.
Cut and fit the dowels : Take a dark brown dowel from bottom of screen.
Kes ve dowels uygun: Ekranın altındaki koyu kahverengi kavela al.
Place-click dowel below the measuring tape.
Yer-ölçüm bandı aşağıda tıklayın kavela.
Use the saw and cut the dowel to size 10 (one of the 4 measurements) taken from the secret passage.
Kullanın gördüm ve 4 ölçüler büyüklüğü 10 (biri için kavela kesim) gizli geçit alınmıştır.
Do this by clicking the tip of the saw on the line below the correct number.
Doğru numarayı aşağıdaki satırı üzerinde gördüm bir ucu tıklayarak bu mu.
Take the 10 cm dowel and click the tip on the top right hole of the dowel above the tape.
10 cm kavela tıklayın kaset yukarıdaki kavela üst sağ delik üzerinde ucu al.
Do this to cut 8, 12 and 5 cms dowels and fit them from top to bottom under the 10 cm fitted one.
Bu 8, 12 ve 5 CMS dowels kesip musunuz ve yukarıdan aşağıya 10 cm altında uygun bir monte.

Now the wide light colored dowel.
Şimdi geniş ışık kavela renkli.
Take the wide tan colored dowel below the tape and place it under the tape.
Geniş sepi kaset aşağıda kavela renkli atın ve bant altında yerleştirin.
Use the saw on the tip of any number until Van Helsing cuts the dowel.
Kadar Van Helsing ve kavela keser kullanarak herhangi bir sayının ihbarı gördüm.
My cut was done on 5 cm mark.
Benim kesip 5 cm işareti üzerine yapıldı.
Place the wide dowel on the large hole on the left of the setup above the tape.
Üzerinde büyük bir delik üzerinde geniş takoz yerleştirin bandı üzerinde kurulum sol.
Trim the dowels : Take the file and click it on all the dowels to trim the ends.
Bu dowels Trim tüm dowels üzerindeki biter süs için dosya ve tıklayın al.
Secure the dowels: Take nails and click on the opposite side of a dowel (see picture below).
Bu dowels Güvenli bir takoz ve karşı tarafta çivi tıklayın al (bkz. aşağıdaki resim).
Use the hammer on the nails to hold the dowels in place to get a makeshift wooden key . Now, will this work?
Bir çivi üzerindeki çekiç Kullanım yerine bir geçici tahta anahtarı almak için dowels tutar. Şimdi, bu iş?

Go back to the landing and use the makeshift wooden key on the panel.
Geri açılış gidin ve panel üzerindeki geçici ahşap tuşunu kullanın.
Automatically enter the secret passage.
Otomatik olarak gizli geçit girin.
Climb the stairs.
Merdivenlerden tırmanın.
See a hole on the floor with stakes.
Bahisler ile katta bir delik bakın.
Use the key taken from the salon safe on the lock of the door at top of the stairs.
Bir anahtardır kapısının kilit üzerindeki salonu kasası gelen merdivenin tepesinde alınan kullanın.
Dracula's room : Look around.
Dracula's room: Etrafına bak.
Click on the coffin, covered mirror, his portrait and the book on the table under the portrait.
Bir tabut tıklayın, kapalı ayna, onun portre ve portre altında masada kitap.
See a book with a jeweled pentagram.
Bir jeweled beş köşeli bir kitap bakın.
Check the open window and realize that Dracula has left.
Bu Dracula bıraktı açık pencere kontrol edin ve gerçekleştirmek.
Go left and see a locked door.
Sola gidin ve kilitli kapı bakın.
This must be the locked door at end of hallway on the top floor.
Bu gereken kilitli kapı koridor sonunda üst katta olabilir.
Look at the picture above the door of Castle Dracula.
Castle Dracula ve kapı Yukarıdaki resme bakın.
Check the book case and click on the bloody book on the middle shelf at extreme right.
Aşırı sağda orta raf kanlı kitap üzerine kitap halinde tıklayın kontrol edin.
Read the page of blood stained book.
Lekeli kitap kan sayfayı okuyun.
The diagram is similar to the lock of the book under Dracula's portrait.
Çizimde Dracula's portre altında kitabın kilit benzer.
Open Dracula's book: Go to the book under Dracula's portrait.
Açık Dracula kitabı: Dracula's portre altında kitap gidin.
The blood stained book page shows that the inner triangles have symbols and the outer triangles have text.
Kan kitap sayfası lekeli bir iç üçgenler metin semboller ve dış üçgenler var gösterir.
The jewels are all on the tip of the inner triangles.
Bu mücevherleri tüm iç üçgenin bir ucu açık.
The red jewel at the bottom of the page and exiting out of the book resets the puzzle.
Sayfanın altındaki kırmızı mücevher ve kitabın dışına çıkmadan Bilmecenin sıfırlar.

 
Show the symbols on the small inner triangles:
Küçük üçgenin iç göster semboller:
Click on one of the small triangles and then another one.
Bir küçük üçgenler birini tıklayın ve daha sonra başka bir.
See that they interchange their positions.
Kendi konumları Interchange bakın.
If the small triangles are in the correct place, a symbol appears.
Eğer küçük üçgenler doğru yerde olduğunu, bir sembol görüntülenir.
The object of this part of the puzzle is to show all the symbols.
Bilmecenin bu kısmının nesne tüm semboller göstermektir.
There are several solutions to this puzzle.
Bu bulmaca için çeşitli yolları var.
One of them before touching the puzzle is (labeling the small triangles from top right going clockwise AE):
Bunlardan biri bulmaca dokunmadan önce (üst sağdan saat AE gidiyor) küçük üçgenler etiketleme ise:
Click on the bat at top of the circle to show the symbol in D.
Tıklayın kafayı daireyi üstündeki D konusunda sembolü göstermek için
Click on A and C. Click on bat.
Kafayı A ve C. tıklayın tıklayın.
Click on B and E. Click on bat.
Yarasa B ve E. tıklayın tıklayın.
All the small triangles should have a symbol now.
Tüm küçük üçgenler bir sembolü olmalıdır.
Show the symbols on the large outer triangles:
Büyük dış üçgenler göster semboller:
Click on one of the large triangles (or the ruby close to the triangle) and then another triangle.
Bir büyük üçgenler birini tıklayın (ya da üçgen için yakut yakın) ve daha sonra başka bir üçgen.
See that they interchange their positions.
Kendi konumları Interchange bakın.
If the large triangles are in the correct place, a text appears.
Eğer büyük üçgenler doğru yerde olduğunu, bir metin görünür.
The object of this part of the puzzle is to show all the text.
Bilmecenin bu kısmının nesne tüm metin göstermektir.
There are several solutions to this puzzle.
Bu bulmaca için çeşitli yolları var.
Labeling the large outer triangles 1-5, starting at top going clockwise:
, Üstündeki saat yönünde devam başlamak büyük dış üçgenler 1-5 Etiketleme:
Solution 1 : Click on 1 and 2.
Çözüm 1: tıklayın 1 ve 2.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 1 and 4 triangle or the ruby.
1 ve 4 tıklayın üçgen veya yakut.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 3 and 5.
3 ve 5 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 1 and 5.
1 ve 5 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Solution 2: Click on 4 and 5.
Çözüm 2: 4 ve 5 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 3 and 4.
3 ve 4 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 1 and 2.
1 ve 2 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Click on 1 and 4.
1 ve 4 tıklayın.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
All the outer triangles should have a text now.
Tüm dış üçgenin bir metin olması gerekir.
Place the jewels to tip of the triangles:
Bu üçgenin bir ucu için mücevher Yeri:
Click the black jewel, see where they can go and then click at top right tip.
Tıklayın siyah mücevher, nerede ve sonra sağ üst ucunda tıklayın görelim.
Click red jewel and then click bottom right tip.
Tıklayın kırmızı mücevher ve tıklatın sağ alt ucu.
Click white jewel and then bottom left tip.
Tıklayın beyaz mücevher ve alt ucu sola.
Click blue jewel and then bottom tip.
Tıklayın mavi mücevher ve sonra alt ucu.
Click white jewel and then click top left tip.
Üst tıklayın beyaz mücevher ve sonra sol ucu.
Click green jewel and then click bottom left tip.
Tıklayın yeşil mücevher ve sonra alt ucu sola.
Click on bat.
Yarasa tıklayın.
Read Dracula's book and learn how he came to be this way.
Oku Dracula kitabı ve öğrenmek nasıl bu yolu geldi.
Learn about Irina, the love of his life, the battle, the slaughter, the suicide, the possibility of her 'return' and Mina.
Irina hakkında bilgi, hayatı ve aşk, savaş, bu katliam, intihar, bir olasılık onu 'geri' ve Mina.
He is searching for the Demononicon of Wliwggi in Cairo.
O Demononicon Wliwggi için Kahire'de arıyor.
Hendrik is heard walking the top level hallway towards this room.
Hendrik bu odaya doğru üst düzey koridor yürüme duyulur.
Exit through the secret passage (door with swords).
Kılıç ile gizli geçit (kapıdan çıkın).
Mina's apartment: Automatically be at Mina's apartment.
Mina's appartment: Otomatik Mina's dairesinde olabilir.
Look at the basket of garlic on the floor by the table.
Yere Sarımsağın sepeti bulunan masa tarafından bak.
Check Mina's door.
Check Mina eşiğinde.
Van Helsing feels a presence.
Van Helsing varlığını hissettiriyor.
Use the crucifix on the door of Mina's bedroom.
Mina's yatak odası ve kapı üzerindeki haç kullanın.
See Mina already bitten by Count Dracula.
Bkz Mina zaten ile dolu Dracula Count.
Dracula flies off as a bat.
Dracula bir yarasa gibi kapalı uçuyor.
Van Helsing sent a telegram to Seward MD, Director of Carfax Sanatorium asking for his help with Mina and his crusade against the vampires.
Van Helsing Seward MD, Müdür Carfax Sanatorium için bu vampirlere karşı Mina ve savaş ile yardım isteyen bir telgraf gönderdi.
Seward reports about Mina's condition.
Mina durumu hakkında Seward raporlar.
Go to bottom screen and click on the map on the wall to reveal the European map.
Alt ekran ve tıklamaya duvara haritada gidin Avrupa harita gelir.
Click on Cairo at bottom right. There, perfect!
Alt sağda Kahire tıklayın. Orada, mükemmel!
Cairo
Kahire
Market place: Try to talk to any of the men.
Pazar Yeri: herhangi bir adam konuşmaya çalışın.
Mustapha : Go forward and enter the market place.
Mustafa: İleri git ve pazar yeri girin.
Look at the sign on top of the building at right or above the camels.
Sağda binanın üst kısmındaki işareti bak veya deve üstünde.
Go forward to the path in front of the camels.
Ileri develerinin önünde yoluna gidin.
Talk to Mustapha.
Mustafa konuş.
Rent a room and find out where the museum is located.
Kiralık bir oda ve bulmak nerede müze bulunmaktadır.
Go right to the corner and click on the sign on the post of the camel stand.
Köşesinde tıklayın devenin stand sonrası üzerindeki işareti sağ gidin.
Go bottom right to the museum
Müze için alt sağ Git
Cairo Museum : Look at the shelves and items by the door.
Kahire Müzesi: raflara ve kapıyı tarafından öğeler bak.
Go to the bottom screen.
Alt ekran gidin.
Talk to the man sitting by the desk.
Man masaüstü tarafından bakimi konuş.
He the assistant director was left in charge by the absence of the Director of the museum.
O müdür muavini sorumlu Müdürü müze of yokluğunda tarafından kaldı.
He is busy.
O meşgul.
Offer to help to look for items he wants collected.
Teklif o toplanan istiyor öğeleri aramak için yardım etmek.
Item collection: Check documents for the list of the artifacts .
Öğe toplama: bu eşya bir liste için belgeleri kontrol edin.
Find out what is a deben.
Ne deben olduğunu öğrenin.
He gives a coiled copper deben and a scribe's stylus .
O kangal gibi kıvrılmış bakır deben ve SCRIBE's kalemi verir.
Take the Giza pyramids paper on the desk.
Masaüstü üzerindeki Giza piramitleri kağıt alın.
Pick up any items that are active even though they are not in the list given by the assistant director.
Bu etkin tüm öğeleri Pick up rağmen liste müdür muavini tarafından verilmiş değildir.
Far Right shelf: Go to the right and be at the far end shelving.
Uzak Sağ raf: doğru gidin ve dip raf olmak.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Take the papyrus from 1852 from middle shelf.
1852 den orta raf gelen papirüs al.
Take the flail of Nekhnekh and the miniature pyramid at end shelf.
Nekhnekh ve dövmek ve bitiş raf bulunan minyatür piramit al.
Take the key under the pyramid.
Bu piramit altında anahtarı al.
Inner right shelf: Go left from the far right shelf.
İç sağ raf: en sağ raf kalan gidin.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Take the pyramid and the knife with a mother of pearl handle from the end shelf.
Ve bıçak inci bir anne sonunda raf kimden ele ile piramit al.
Center shelf: Go right via the bottom exit and then forward to the center aisle.
Merkezi raf: alt çıkış üzerinden ve ardından merkezi koridorda ileri doğru gidin.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Take the Spanish helmet from left end shelf.
Sol son raf gelen İspanyolca kask al.
Take the pyramid and Heka - crook on top of the chest below the helmet.
Bu piramit ve Heka al - bu başlık altında göğüs üzerine değneği.
Take the pharaoh with broken head from the table at the center.
Merkezindeki masadan bozuk kafa ile Firavun al.
Go to the bottom screen and see another view of the center aisle.
Alt ekran gidin ve merkezi koridorda bir başka görüntü.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Take the small pyramid from center table.
Merkezi masadan küçük piramit al.
Take the small granite scarab from left shelf.
Sol raf gelen küçük granit bokböceği al.
Inner left shelf: Go to right of the door.
İç sol raf: Kapıyı sağ git.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Take the pyramid and head with solar disk .
Bu piramit ve güneş diski ile kafa atın.
Use the key taken from the far shelf under the pyramid on the locked chest above the head with solar disk.
Anahtar güneş disketiyle başkanı yukarıdaki kilitli göğüs üzerindeki piramit altında çok raf alınan kullanın.
Take the pyramid inside the opened chest.
Açılan göğüs içindeki piramit al.
Far wall: Go right to the end of the museum.
Uzak duvar: Müzenin sonuna doğru gidin.
Press the spacebar to see where the active items are located.
Basın ara çubuğu yere, etkin öğeleri bulunmaktadır görebilirsiniz.
Look at the sarcophagus.
Bu lahit bak.
Use the crook-Heka and the flail of Nekhnekh on the hands of the sarcophagus next to the mummy. There, perfect.
Ve ellerde hile-Heka ve Nekhnekh ve dövmek kullanın ve anne yanında lahit. Bu mükemmel.
Open .
Açık.
Take the large pyramid .
Büyük piramit al.
Go back to the assistant director and talk to him.
Geri müdür muavini gidin ve onunla konuşun.
Now you have finished the items in the list.
Şimdi listedeki öğeleri bitirdiğinizde.
Learn about the Demonomicon and the black sphinx.
Bu Demonomicon ve siyah sfenks hakkında bilgi edinin.
It might be at the Blood Rocks.
Bu Kan Rocks olmak olabilir.
Exit the museum.
Çıkış müze.
Market place: Go back to Mustapha by the camels.
Pazar Yeri: Mustafa için deve tarafından geri gidin.
Mustapha : Talk to Mustapha.
Mustafa: Mustafa konuş.
Learn that the camels have all fallen ill. He mentions the Monk that might help.
Bu deve tüm hasta düştüğü öğrenin. O Monk yardımcı olabilir sözetmektedir.
Coptic monk : Go to the left and talk to the monk.
Koptik keşiş: sol ve keşiş konuşmak gidin.
Go back to the market place.
Markete geri yere gidin.
Mustapha : Take the casserole dish behind Mustapha.
Mustafa: Mustafa arkasındaki güveç çanağı al.
Take fork leaning on the cart in front of the sick camels.
Alan hasta deve önünde arabaya yaslanan çatal.
Use the fork to take the fresh herbs- curious plants on the trough in front of the camels.
Kullanın taze ot için-merak bitkiler develerinin önünde bulunan oluk üzerine çatal.
Coptic monk : Go to the left and give to-click the curious plants on the monk.
Koptik keşiş: sol gidin ve vermek tıklatın keşiş ilgili merak bitkiler.
Learn about the poison found only in the desert.
Hakkında zehir çölde tek yer öğrenin.
He gives a remedy- medicine for the camels .
Bir ilaç ve deve için ilaç verir.
He warns about the night birds that flew to the desert 2 nights ago.
O çölde 2 gece önce uçtu gece kuşları konusunda uyarır.
Mustapha : Go back and give the remedy to Mustapha.
Mustafa: Git, Mustafa için ilaç verir.
Blood Rocks: Mustapha shows Van Helsing to the Blood Rocks.
Kan Kayalar: Mustafa kan Kayalar için Van Helsing gösterir.
Enter the temple.
Tapınağın girin.
The exit is blocked by Dracula's henchman.
Çıkış Dracula's uşak tarafından engellenir.
First room : Look around.
İlk oda: Etrafına bak.
Check the recent skeleton.
Son iskelet kontrol edin.
Take the pick head and turban from the ground at right. Take plank from the ground at left.
Sağda yer almaya gelen baş ve türban al. Tahta soldaki yere gelen atın.
Go to bottom screen and then go right
Sağa git alt ekran ve ardından Git
Abyss : See a hole on the floor and the stakes in the hole at middle of the hallway.
Abyss: Yere bir delik ve koridor ortasında bulunan deliğe bahisler bakın.
Use the plank on the far end of the hole in the ground.
Zemin içinde delik en uzak ucundaki tahta kullanın.
Cross the plank.
Titizlenmek tahta.
Take the lantern .
Bu fener al.
See an opening at the side of the hole in the ground.
Zemin içinde delik bir tarafta bir açılış bakın.
Continue to top screen and see ways to the right and left.
Üst ekrana Devam ve doğru yollarını görmek ve sol.
Cross door: Go left.
Cross kapı: sola gidin.
Check the body of the woman on the floor. Take the belt beside her body.
Yere bir kadının vücudun kontrol edin. Cesedi yanındaki kemer al.
She is wearing a black sari.
O siyah SARI giyiyor.
See a metal door with a cross and sun on it.
Çapraz ve Pazar üzerinde olan metal kapı bakın.
Examine it closer.
Yakın bir inceleyin.
Click on the indentations of the door.
Kapıyı bir hizalamanın tıklayın.
The door has indentation for a solar disk at the center.
Kapı merkezde bir güneş diski tanımlamalar bulunmaktadır.
The top has small fissure.
Üst küçük çatlak var.
The left one needs something inserted.
Tek ihtiyaçları bir şey takılı kaldı.
The right smells of garlic and the bottom has a receptacle for liquid.
Sağ sarımsak ve kokuları altında sıvı bir çiçek vardır.
Exit this hallway. Go right to the other hallway.
Çıkış bu koridor. Diğer koridor sağa gidin.
Mummification room: Look around. Look at the painting on the back wall and the medicine table.
Mumyalama odası: Arka duvar ve tıp masaya resim at. Bak Etrafına bir bak.
Take the linen strips from the medicine table and the oil flask on the table by right wall.
Ilaç masa ve masa üzerinde yağ şişesi sağ duvar ile keten şeritler alın.
Exit the room and go back to bottom screen.
Çıkış odası ve alt ekran gidin.
Abyss : In inventory combine (click-hold-drop) the linen strip with the belt and then with the turban to get rope .
Abyss: envanter ve sonra türban ile ip almak için (tıklayın tutun bırak) Kemer ile keten şerit birleştirir.
Use the rope on the plank that is laid across the hole on the floor.
Bir tahta bu delik üzerinde yere koydu olduğunu İplerden kullanın.
Combine oil flask and lantern to get lantern with oil Use match on lantern with oil to get lit lantern .
Yağ ile fener üzerinde yağ kullanın maç ile fener için yağ şişesi ve fener Combine fener yanar için.
Highlight the lit lantern and then click on the rope to descend.
Için yanar ve sonra ip tıklayınız fener vurgulayın inmek için.
Underground hallway : Take the spike on the floor.
Yeraltı koridor: zemin üzerindeki spicy al.
Go to the hallway at top screen.
Bu koridor dön ekranında gidin.
See a recent skeleton crushed by boulders.
Bir iskelet boulders tarafından ezilmiş bakın.
Take the poison- curious plant from the bag of the skeleton.
Iskeleti ve çantası gelen zehir-meraklı bitki al.
See an opening at top right of the boulders.
Bu boulders üst sağda bir açılış bakın.
In inventory, combine pick head and spike to get a pick .
Stok olarak, başkanı seçmek birleştirmek ve almak için spicy.
Use pick on opening.
Kullanım açılış dadanmak.
The pick breaks but the spike is still intact. Now to find a way to Cairo.
Bu spicy hala bozulmamış olan seçim tatili ama. Şimdi Kahire için bir yol bulmak için.
Exit through the opening.
Açılış ile çıkın.
Herodotus : See the monk with the camel.
Herodot: devenin ile keşiş bakın.
Talk to the monk.
Bir keşiş konuş.
He is Herodotus of Judah.
O Herodot Yahuda biridir.
Learn about the guardian and the sealed tomb.
The Guardian ve mühürlü türbe hakkında bilgi edinin.
The subsequent opening of the tomb.
Türbenin bir sonraki açılış.
The seal (cross) has been penetrated and he has not been able to reproduce the seal.
Bu penetrated oldu ve daha önce mühür çoğaltmak mümkün değil (çapraz) mühür.
The objects on the ends of the cross' arms and the sun disk need to be recovered.
Çapraz 'en sonunda da Nesneler, silah ve güneş diski kurtulmak gerekir.
Return the artifacts taken by the looters and subsequently by the authorities.
Yetkililer tarafından iade eşya ve looters tarafından alınan ve daha sonra.
The authorities kept the artifacts in the museum.
Yetkililer, müze ve eşya saklanır.
Herodotus gives a list of the artifacts .
Herodot bu eşya bir listesini verir.
Market place: Automatically be back with Mustapha by the camels.
Pazar Yeri: Otomatik geri Mustafa ile deve olmak.
Learn from Mustapha that his wife's niece is missing.
Mustafa bu eşinin yeğen eksik bilgi edinin.
The girl wears black sari.
Kız siyah SARI giyiyor.
Ah - the girl is the one in front of the seal.
Ah - Kız ve mühür önünde tek.
Van Helsing says to collect things.
Van Helsing şeyler toplamak için söylüyor.
Let's look for things to pick up.
Şeyler için bakalım almaya geldim.
Enter the central market by clicking on one of the side stairs and be in front of the stall.
Bir tarafı merdivenin üzerine tıklayarak ve geciktirmek önünde olmak, merkezi pazar girin.
Take the flask and scale at right table and the strand of garlic on the left post.
Sağ masada ve sarımsak ve Strand sol sonrası üzerindeki şişesi ve ölçek al.
Exit the marketplace and go to the museum at bottom right.
Çıkış pazarda ve alt sağda müze gidin.
Cairo Museum : Talk to the Smail Quahab, the assistant director.
Kahire Müzesi: smail Quahab, bir müdür muavini konuşun.
See Dracula's henchman try to kill Van Helsing.
Dracula's uşak Van Helsing öldürmeye deneyin görün.
Take the thrown knife on the bookcase.
Bu kitap üzerine fırlatılmış bıçak al.
Take the mirror from the table.
Masadan ayna al.
Click Herodotus' list on Smail Quahab and talk to him then.
Smail Quahab tıklayın Herodot 'listesi ve onunla konuş o zaman.
He gives a receptacle with the capacity of a hinu and a necklace . The necklace has a diamond of great value.
O bir hinu ve kolye ve kapasiteli bir zarf verir. Bu kolye çok değerli bir elmas var.
Smail advises to recover stolen Museum artifacts and the authorities will forget about the Coptic artifacts. Then he will give the Coptic artifacts after the recovery of the Museum artifacts.
Smail ve Koptik eşya hakkında unutur olacak Müzesi eşya ve yetkililer çalıntı geri önerir. Sonra Müzesi eşya ve kurtarma sonra Koptik eşya verir.
Exit the museum.
Çıkış müze.
Market place: Show the knife to Mustapha by the camels.
Pazar Yeri: Mustafa için deve ile bıçak göster.
The knife is an Ottoman blade owned by a Turk who is the head of smugglers and thieves.
Bıçağı bir Osmanlı bıçaklı bir Türk olan kaçakçılar ve hırsız başkanı olduğunu aittir.
He is gone this morning.
Bu sabah gitmiş.
The Turk's house is after the bazaar.
Türk evi çarşının after.
Turk's house : Go right from Mustapha and then take the path to go left past the marketplace.
Türk evi: ve sonra Mustafa gelen doğru gidin yol almak pazarda geçmişte sola gidin.
Look at the gate of the house with ivied walls.
Sarmaşıklı duvarlı evin kapısı bak.
Turk's gate puzzle: See balls and lines.
Türk kapısı bulmaca: toplar ve satır Bkz.
At left is an arrangement of balls.
Left at topları bir düzenleme olduğunu.
The object of the puzzle is to arrange the balls at the center to look like the ball arrangement seen on the left.
Bilmecenin Nesne merkezindeki topu aranjman soldaki görüldü gibi için topları düzenlemek içindir.
The red bar at bottom left is the reset button.
Alt soldaki Kırmızı çubuğu sıfırlamak tuşudur.
To move the balls, hover the cursor over a ball and see red arrow(s). These arrows are the directions the balls can be moved.
, Duraksamak topu üzerinden imleç top taşımak ve kırmızı ok (s). Bu oklar bakın top hareket edebilir talimatları vardır.
As a hint: Move the balls on the arms first into the correct column position.
Bir ipucu olarak: Doğru sütun konum içine silah ilk üzerindeki top hareket ettirin.
Remember


Linkback: https://www.buyuknet.com/dracula-origin-pc-tam-cozum-t31905.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Dracula Origin PC Tam Çözüm
Dracula Origin PC Tam Çözüm
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2