A harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi

Eşref23.04.2017 - 01:02
A harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları

Abandon : ebandın : TERK ETMEK
Ability : ebılıti : YETENEK
Able : eybıl : MUKTEDİR
Aboard : ebord : (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
About : ebaut : 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
Above : ebav : YUKARIDAKİ
Abroad : ebrod : YURT DIŞI
Absence : ebsıns : YOKLUK
Absent : ebsınt : 1.YOK 2.EKSİK
Absolute : ebsolut : MUTLAK, KESİN
Absurd : ebzörd : SAÇMA
Accept : eksept : KABUL ETMEK
Accident : eksidınt : KAZA
Accommodate : ekomodeyt : YERLEŞTİRMEK
Accommodation : ekomıdeyşın : KONAKLAMA YERİ
Accompany : ekampıni : EŞLİK ETMEK
According To : ekording tu : GÖRE
Account ekaunt HESAP
Accurate : ekürıt : DOĞRU, HATASIZ
Accuse : ekküz : SUÇLAMAK
Ache : eyk : AĞRI
Acquaint : ekueynt : TANIMAK,BİLMEK
Across : ekros : 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
Act : ekt : 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
Active : ektiv : ETKİN, FAAL
 Actor ektır ERKEK OYUNCU
Actress ektrıs KADIN OYUNCU
Actual ekçuıl GERÇEK
Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
Address edres ADRES
Administration edminıstreyşın İDARE
Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
Adult edalt YETİŞKİN
Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
Advanced edvensd GELİŞMİŞ
Advantage edventıc AVANTAJ
Adventure edvençur MACERA
Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
Advice edvays TAVSİYE
Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
Aerial eriyıl ANTEN
Aeroplane eıropleyn UÇAK
Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
Affect efekt ETKİLEMEK
Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
Afraid efreid KORKMAK
After aftır SONRA
Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
Again egein BİR DAHA;YİNE
Against egeinst KARŞI, ZIT
Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
Aged eycd YAŞINDA
Agency eycınsi ACENTE
Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
Ago ego ÖNCE
Agree egrii ANLAŞMAK
Agreement egriimınt ANLAŞMA
Agriculture egrikalçır TARIM
Ahead ehed ÖNDE
Aid eyd YARDIM
Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
Alarm alarm ALARM
Algebra alcebra CEBİR
Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
Alligator aligeytır TİMSAH
Allow elov İZİN VERMEK
Almost olmost HEMEN HEMEN
Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
Aloud elaud SESLİ
Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
Also olso HEM DE
Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
Always olveys HER ZAMAN
Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
Ambition embişın HIRS
Ambush embuş TUZAK
Among emong ARASINDA
Amount emaunt MİKTAR
Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
And end VE
Angry engri KIZGIN
Animal enimıl HAYVAN
Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
Annual enyuıl YILLIK
Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
Answer ensır YANIT
Ant :ent :KARINCA
Anti :anti :KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety :enzayıti :ENDİŞE
Anxious :enkşıs :ENDİŞELİ
Any :eni :HERHANGİ
Anybody :enibadi :HERHANGİ BİRİ
Anyone :enivan :HERHANGİ BİRİ
Anything :enyting :HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway :enivey :HER NEYSE
Anywhere :eniveır :HERHANGİ BİR YER
Apart :epart :AYRI
Apart From :epart from :HARİÇ, DIŞINDA
Ape :eyp :MAYMUN
Apologize :epolocayz :ÖZÜR DİLEMEK
Apparent :eperınt :AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal :epiıl :1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear :eppiır :GÖRÜNMEK
Appearance :eppiırıns :GÖRÜNÜŞ
Appetite :epıtayt :İŞTAH
Apple :epıl :ELMA
Applicant :eplikınt :BAŞVURAN
Application :eplikeyşın :BAŞVURU
Apply :eplay :1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint :eppoint :ATAMAK
Appointment :eppointmınt :1.RANDEVU 2.ATAMA
Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve epruv ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
Apricot eprikot KAYISI
April eyprıl NİSAN
Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
Architect arkitekt MİMAR
Architecture arkitekçır MİMARİ
Area eriya ALAN, BÖLGE
Argue argüu TARTIŞMAK
Argument argümınt TARTIŞMA
Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
Arm arm KOL, SİLAH
Armchair armçeir KOLTUK
Armour armır ZIRH
Army armi ORDU
Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest erest TUTUKLAMAK
Arrival erayvıl VARIŞ
Arrive erayv VARMAK
Arrow erov OK
Art art SANAT
Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial artifişıl YAPAY
Artist artist SANATÇI
As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash eş KÜL
Ashamed eşeymd UTANMIŞ
Aside esayd BİR YANDA
Ask esk SORMAK, İSTEMEK
Asleep esliip UYKUDA
Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist esist YARDIM ETMEK
Assistant esistınt YARDIMCI
Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume esuym VARSAYMAK
Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At et DE..DA eki
Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
Attack etek SALDIRMAK, ATAK
Attempt etempt DENEMEK
Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention etenşın DİKKAT
Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv ÇEKİCİ
August ogust AĞUSTOS
Aunt aant TEYZE, HALA
Autumn otumn SONBAHAR
Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue evenyu CADDE
Average evirıç ORTALAMA
Avoid evoid KAÇINMAK
Awake eveyk UYANIK
Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe eks BALTA
Abolish ebolış İPTAL ETMEK
Abolition ebolışın KALDIRMAK
Absorb ıbsorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
Abuse ebyus KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
Academic ekıdemik AKADEMİK
Accelerator ekselıreytır GAZ PEDALI
Accent eksınt ŞİVE, AKSAN
Access ekses 1)GİRİŞ 2)YOL
Accessible eksesıbıl 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
Accounting ekaunting MUHASEBE
Accumulate ekyumyuleyt TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
Accused ekyuzıd 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
Accustom ekastım ALIŞTIRMAK
Accustomed ekastımd ALIŞIK,ALIŞKIN
Achieve ekiv ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
Achievement ekivmınt BAŞARI
Acid esid ASİT
Acknowledge eknolıg DOĞRULAMAK
Acquire ikwaır EDİNMEK
Acquisition ekwızışın EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
Addict edikt TİRYAKİ,MÜPTELA
Admiral edmirıl AMİRAL
Admission edmişın 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
Adopt edopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
Adverse edvörs ZIT,KARŞI
Airport eyirport HAVA ALANI
Album elbım ALBÜM
Alcohol elkıhol ALKOL
Allocate elıkeyt TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
Allocations elıkeyşın TAHSİSAT
Allowance elauıns DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
Ally elay ANLAŞMA,BİRLEŞME
Alphabet elfıbit ALFABE
Alter oltır DEĞİŞTİRMEK
Alternative oltörnıtiv ALTERNATİF, SEÇENEK
Amateur emıtör AMATÖR
Ambulance embyulıns AMBULANS
Amend emend DÜZELME, AYARLAMA
 Ample :empıl :GENİŞ, BOL
Anchor :enkır :1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
Angel :eyncıl :MELEK
Anger :engır :KIZMAK
Angle :engıl :AÇI, KÖŞE
Anticipate :entisipeyt :1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
Antique :entik :ANTİKA
Anxiously :enkşıslıy :ENDİŞELİ OLMAK
Apartment :epartmınt :APARTMAN DAİRESİ
Apparently :eparıntliy :BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
Article Of Association :artıkıl ıv ısosieyşın :ANA SÖZLEŞME
Aspect :espekt :GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
Asset :eset :VARLIK
Association :esuşeytın :CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
Assurance :eşurıns :GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
Assure :eşuır :TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
Assured :eşurıd :1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
Attachment :eta?mınt :İLAVE, EK
Attendant :ıtendınt 1) :HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
Auction :okşın :MÜZAYEDE, MEZAT
Audience :odyıns :İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
Augment :ogment :İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
Augmentation :ogmentetişın :ZAM, EKLEME
Author :othır :YAZAR
Authority othoriti :OTORİTE
Award iwood :MÜKAFAT
Awkward :okvırd :1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ

Linkback: https://www.buyuknet.com/a-harfi-ile-baslayan-ingilizce-kelimeler-ve-turkcesi-t46366.0.html

Etiket:
a harfi ile başlayan  ingilizce kelimeler  a harfi ingilizce  a ile başlayan kelimeler 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
A harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi
A harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 4 Oy)
4