Duhan Suresini Okumanın Fazileti

Eşref27.04.2013 - 01:33
Duhan Suresini Okumanın Fazileti

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: “Her kim Duhan suresini geceleyin okursa yetmiş bin melek o kimse için sabaha kadar istiğfar edrler, af olunmasını talep ederler.” Bir kimse Yasin ve
Duhan surelerini herhangi bir cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse Cenabı Hakk o kimsenin geçmişteki günahlarının tamamını bağışlar.


1.   Ha mım   
2.   Vel kitabil mübiyn   
3.   İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   
4.   Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   
5.   Emram min ındina inna künna mürsiliyn   
6.   Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym   
7.   Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn   
8.   La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn   
9.   Bel hüm fı şekkiy yel'abun   
10.   Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn   
11.   Yağşen nas haza azabün eliym   
12.   Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun   
13.   Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn   
14.   Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun   
15.   İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun   
16.   Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun   
17.   Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym   
18.   En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn   
19.   Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn   
20.   Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun   
21.   Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun   
22.   Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun   
23.   Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun   
24.   Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun   
25.   Kem teraku min cennativ ve uyun   
26.   Ve züruıv ve mekamin keriym   
27.   Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn   
28.   Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn   
29.   Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn   
30.   Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn   
31.   Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn   
32.   Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn   
33.   Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn   
34.   İnne haülai le yekülün   
35.   İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn   
36.   Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn   
37.   E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn   
38.   Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn   
39.   Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun   
40.   İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn   
41.   Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun   
42.   İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym   
43.   İnne şeceratez zekkum   
44.   Taamül esiym   
45.   Kel mühl yağlı fil bütun   
46.   Ke ğalyil hamiym   
47.   Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym   
48.   Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym   
49.   Zuk inneke entel aziyzül keriym   
50.   İnne haza ma küntüm bihı temterun   
51.   İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn   
52.   Fi cennativ ve uyun   
53.   Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn   
54.   Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn   
55.   Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn   
56.   La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym   
57.   Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym   
58.   Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun   
59.   Fertekıb innehüm mirtek

Linkback: https://www.buyuknet.com/duhan-suresini-okumanin-fazileti-t40642.0.html

Eşref11.07.2014 - 05:28
“Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.” “Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.”

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Duhan Suresini Okumanın Fazileti
Duhan Suresini Okumanın Fazileti
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2