Isparta - Isparta İli - Isparta İli Hakkında

KeReM @27.09.2014 - 16:47 |
ISPARTA - ISPARTA İli - ISPARTA İli Hakkında

GENEL  BİLGİLER
Yüzölçümü:
8.933 km²
Nüfus: 434.771 (1990)
İl Trafik  No: 32

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu  Bölgelerinin kesiştiği Göller Bölgesi denilen noktada yer alan Isparta ili,  Eğirdir, Kovada ve Gölcük gölleri, Kovada ve Kızıldağı Milli Parkları ile zengin  bir fauna ve floraya sahiptir.
İnanç Turizminin merkezi  Yalvaç ilçesi Anadolunun kültür zenginliğini tüm ihtişamı ile  yansıtmaktadır.
Kayak Merkezinin yeraldığı  Davraz Dağı, doğa yürüyüşü ve nehir sporlarına elverişli kanyonlar,  mağaralar ve dağları ile pek çok doğa sporlarının yapıldığı merkezdir. 
Isparta'nın turizm kapısı  Eğirdir, alternatif turizm cennetidir. Dağcılık, trekking, rüzgarsörfü, yamaç  paraşütü, kampçılık turizm çeşitlerinden birkaçıdır.


İLÇELER:
Isparta ilinin ilçeleri;  Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu,  Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,Yalvaç ve  Yenişarbademli'dir.


Aksu: Yaklaşık 1200 metre rakımında  bulunan Aksu İlçesi, eski adı olan Anamas’ı, ilçe coğrafyasına  hakim 2388 m yüksekliğindeki Anamas Dağından almaktadır. 
Aksu ilçesinin yeraldığı  yörede yapılan kazılarda, ilk çağlardan beri iskana açık olduğu görülmektedir.  Yörede, Helenistik çağa ait M.Ö.2. ve 1. Yüzyıldan kalma sikkelere  rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalardan, Aksu Vadisi ve Anamas yaylaları  arasındaki ulaşım zorluklarına rağmen, civarındaki bazı köylerde 16. yüzyıldan  beri Pazar kurulmakta olduğu ve bu yörede yoğun bir Yörük nüfusun yaşadığı  anlaşılmaktadır. Cumhuriyet döneminde, Eğirdir'e bağlı bir bucak olarak Yenice  adı altında idari konumunu sürdüren Aksu, 26.8.1988 tarihinde ilçe statüsüne  kavuşmuştur.
Aksu ilçesi sınırları  içindeki en önemli tarihi kalıntılar: Timbriada, Tynada,  Eurymendon Kutsal Alanı ve Roma Köprüsü dür. Yörede turistik önemi  olan Sorgon ve Zindan Mağaraları ile Sorgun yaylası Aksu İlçe sınırları içinde  bulunmaktadır.


Atabey:
Atabey İlçesi kuzeyden Senirkent ve  Uluborlu, Batıdan Gönen, güneyden merkez ilçe Isparta, doğudan da Eğirdir  ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin kuzeyini ve batısını Barla Dağı ve uzantıları  bulunmaktadır.
Selçuklular döneminde  bilinçli bir şekilde kervansaray ağıyla donatılan Konya-Antalya güzergahındaki  yerleşmelerinden birisi olan (Atabey) önem verildiği, Ertokuş tarafından burada  1224 yılında inşa ettirilen medreseden anlaşılmaktadır. 13. yy. başında tamamen  Türkleşen bölgede, önemli bir yerleşim merkezi olarak beliren  Atabay’ deki medrese Osmanlı devleti eğitim sistemi içinde de  fonksiyonunu devam ettirmiştir. Atabey’ in 1478,1501, ve 1568 tarihlerindeki  kayıtlara göre, Eğirdir ’e bağlı bir nahiye olduğu yazılıdır.

İlçe sınırları içinde  bulunan başlıca tarihi ve kültürel varlıklar, Harmanören (Göndürle) de meydana  çıkartılan 41 Küp Mezarlar, Sidera Bayat Harabeleri, Ertokuş Medresesi, Sinan  Camiidir. (18) Atabey ilçesine bağlı olarak, İsl...öy Kasabası yanında 4 adette  köy yerleşimi bulunmaktadır. Atabey ilçe merkezi Isparta’ya 23 km uzaklıkta  olup, çoğunluğu çift yol olmak üzere asfalt yol ile bağlıdır.


Gelendost:
Gelendost ilçesi, Isparta il  merkezinin kuzeyinde, Eğirdir Gölünün 10 km içerisinde kurulmuştur. Gelendos  ilçesi, ilk çağlardan beri, Pisidya Ülkesi adı verilen Göller Bölgesinin en eski  kültür merkezlerinden birisidir. M.Ö. 3500 yıllarında “Mirya veya Miryo” adı ile  Hititlerin bir kolu olan Anamurla Miryalılar tarafından  kurulmuştur. M.Ö. 547 yıllarında bu topraklar Pisidyalıları yenen Pers’  lerin egemenliğine geçmiştir. 17 Eylül 1176 yılında yapılan ve bir  kısmı da Gelendost Ovasında geçen Miryakefalon Savaşını Türklerin  kazanması ile Selçuklu topraklarına katılmıştır. Gelendost daha sonra  Hamidoğulları Beyliğinin egemenliği altına girmiştir.

Gelendost, tarihi boyunca Ablada, Sabinae,  Myrion, Miryona, Miryo, Myriokafalon, Gelende-Abad,  Gelendoz adları ile anılmıştır. 16. yüzyılda Afşar nahiyesine bağlı  olan Gelendost, Cumhuriyet döneminde 1930 yılında Afşar’ın yerine nahiye  olmuştur. Daha sonrada 6.3.1954 tarih ve 6324 sayılı kanun ile de ilçe olmuştur.  Gelendost, Isparta-Konya karayolu üzerindedir. Isparta’ya 80 km uzaklıktadır.  İlçenin tüm kasaba ve köyleri ile ulaşım olanakları her mevsim vardır. İlçede  halk ağırlıklı olarak tarımla uğraşmaktadır. Elmacılık en önemli uğraş koludur. 
Gelendos ilçe merkezinde bulunan tarihi iki  cami ile Yeşilköy sınırları içinde bulunan Ertokuş Kervansarayı  ilçenin en önemli kültür yapılarıdır.


Gönen:
Isparta İl Merkezine 24 km  uzaklıklığında, Isparta-Burdur karayoluna 5 km uzaklığındaki Gönen’in tarihi  M.Ö. 3-4 yüzyıla kadar dayanır. Tarih boyunca Kaue, Kawaena,  Colonia, julia, Augusta, Pia, Fida, Comama,  Yuztinianopolis, Gonana, Konana, Könan ve Gönen adları ile anılmıştır. Roma  İmparatorluğu Augustos’ un Pisidia adı verilen bölgede kurulduğu dört şehirden  birisidir. Araştırmalara göre yörede ilk yerleşim birimi Yuvaca, şimdiki yayla  adıyla bilinen yerdir. Buraya ilk gelenler Yüreçi göçerleridir.

İlçe zamanla Selçukluların  ve daha sonra da Hamitoğulları Beyliği’nin egemenliği altında  bulunmuştur. Hamitoğlu Hüseyin Bey, topraklarının büyük bir  bölümünü Osmanlı Sultanı I. Murat ‘a satmıştır . 30 Aralık 1992 tarihinde  yapılan düzenleme sonucunda, İğdecik. Gölbaşı, Koçtepe ve Senirce  köyleri Isparta İl merkezine, Güneykent Kasabası, Gümüşgün Köyü Keçiborlu  ilçesine bağlanmıştır. Gönen ilçesine bağlı yerleşim birimi olarak yalnız  Kızılcık Köyü kalmıştır.


Keçiborlu:
Isparta il merkezine 40 km  uzaklığındaki Keçiborlu ilçe merkezinin tarihi gelişimi Isparta ilçe merkezi ile  benzerlik göstermektedir. Keçiborlu tarih boyunca, Eudoxiopolis,  Keçik-Borlu, Kiçi-Borlu isimleriyle anılmıştır. Keçiborlu, Hitit,  İyon, Lidya, Pers, Helen, Roma, Bizans devirlerini yaşadıktan sonra 1204 yılında  Sultan Kılıç Arslan tarafından Anadolu Selçuklu Devletinin egemenliğine  girmiştir. Daha sonra Hamitoğulları Beyliğinde Uluborlu ve Gönen’e bağlı bir  kasaba olarak varlığını sürdürmüştür.

Günümüzdeki Keçiborlu  ilçesinde korunmakta olan Keçiborlu Höyüğü, Kılıç Höyüğü, Kılıç Fari Harabeleri,  Fadıllı Harabeleri, Güneykent şehir kalıntıları, Sinanbey Camii,  Senir Hacı Osman Camii, Gümüşgün Sinan Dede Türbesi eski çağlardan kalan eserler  ve yerler olarak görülmektedir.

İlçenin başlıca mesire ve  yayla turizmi yerleri : Söğüt Dağı Yaylası, Fadıllı Yaylası, Koru Yaylası,   Taşoluk Yaylası, Güneydere Uzundere Piknik Yeri ve  göleti, Keçiborlu Göleti, Boyralı Sini Yaylası,  Aydoğmuş Akdağ Yaylası, Senir, Tepecik ve Ardıçlı Köyleri Burdur  Gölü Kenarı Plaj sahasıdır.

Keçiborlu adının, bölgenin küçük  tepeciklerinden oluşmasına izafeten Kiçi (Küçük) Bor (Taş) kelimelerinden  oluştuğu Kiçiborlu ’dan bozulduğu sanılmaktadır.


Senirkent:
Isparta İl Merkezine 76 km  uzaklığında, Eğirdir Gölü’ nün Hoyran Gölü adı verilen kuzey kısmının batısında  bir vadide yer alan ilçe, dağ eteğindeki meyilli düzlük bir arazide kurulmuştur.  Zira “Senir” dağ eteğindeki meyilli düzlük anlamına gelmektedir.

Senirkent’in bulunduğu bölgenin, tarihin çok  eski devirlerinden beri yerleşim merkezi olduğu, buluntulardan ve yapılan  araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ancak su kanalı, kervansaray, kale gibi ayakta  kalmış tarihi yapılara rastlamaktadır. 1370 yılında kurulmuş olan Senirkent  1807de Uluborlu’ya bağlı nahiye statüsüne getirilmiş ve belediye teşkilatı  kurulmuştur. İlçedeki başlıca kültür varlıkları: Tymandos Antik Kent, Yassıören  Höyük, Garip Höyük, Tohumkesen Höyük, Aralık Höyük Gençali Höyük,  Veli Baba Türbesidir.


Sütçüler:
Isparta'nın güneyinde yer alan  Sütçüler ilçesinin kuruluşunun M.Ö. 200 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir.  Bu gün Adada olarak adlandırılan antik kent, Pisidya bölgesinde; Pisidya ile  Pamfilya bölgeleri arasında yer almaktadır. 1330 yıllarında Hamitoğulları  beyliği Eğirdir’ de kurulana kadar Sütçüler Selçuklular ’ın elinde kalmıştır  .
Osmanlılar zamanında bir  süre Kara Bavlu olarak anılmıştır. Zamanla Bavlu şekline dönüşen isim,  Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık  anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında belde halkının büyük  şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine isimi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve  Eğirdir ’e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir.

İlçenin belli başlı kültür  varlıkları arasında, ilçenin tarihi gelişimini simgeleyen kalıntılarından Adada  antik kenti gelir. Antik kent ilçe merkezine 12, Sağrak köyüne 2 kilometre  uzaklıktadır. Diğer kültürel varlıkları ise, Sığırlık Harabeleri,  Taşkapı Harabeleri, Zorzila Kalıntıları, Sefer Ağa Camii, Çandır  Köprüsüdür.


Uluborlu:
Uluborlu, tarih öncesi devirlerden  beri çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü yörede yer almaktadır. Uluborlu’nun  4000 yıl öncesi Hititler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Bu döneme ait  kalıntılara yörede hala rastlanmaktadır. Uluborlu, Türklerin fethi öncesinde  Apolonia, Sozopolis, Mardion, Mardiyon, Mardiaion  adlarıylada anılmıştır. 1070 yılında Türklerin egemenliğine  girmiştir. Bu devirden sonra Uluborlu, Borgulu, Burgulu, Uluğborlu isimleri de  almıştır.

Uluborlu’da yaklaşık 17  türde kiraz yetiştirilmektedir. Uluborlu kirazı Avrupa ülkelerinde çok  tutulmaktadır. Ürünün büyük bir kısmı ihraç edilmektedir. İlçede Temmuz ayının  ilk haftasında 2 gün süreli Altın Kiraz ve Yağlı Pehlivan Güreş Şenlikleri  düzenlenmektedir.


Yenişarbademli:
Yenişarbademli, Beyşehir Gölünün  batısında, Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile  bütünleşir. İlçe doğusunda, Beyşehir, batısında Aksu ve kuzeyinde Şarkikaraağaç  ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin rakımı 1150 metredir. İlçe sınırları içerisinde  bulunan Dedegöl Dağı (2892 m) ile Isparta’nın en yüksek dağıdır. Yenişar tarih  boyunca pek çok uygarlığa sahne olmuştur. Yapılan araştırmaya göre, M.Ö. 4000  yıllarında Etiler , M.Ö. 1500 yıllarında Frikyalılar, M.Ö. 800 yıllarında  İyonlar, M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılar, M.Ö. 446 yıllarında Persler, M.Ö. 190  yıllarında Romalılar, M:S. 395 yıllarında da Bizanslar yörede uygarlık  kurmuşlardır.
1071 Malazgirt Zaferinden  sonra 1142 yıllarında Selçuklu topraklarına katılabilmiştir. 1810 yılında Konya  Vilayetine bağlı bir kaza olmuştur. Selçuklulara ait Kubad-ı Abad  Sarayı kalıntıları da ilçe hudutları içinde yer almaktadır.
Yenişarbademli, Şarkikaraağaç üzerinden asfalt yol  ile Isparta il merkezine 177 km uzaklıktadır. Yenişarbademli’ nin , başlıca  gelir kaynağı, tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve balıkçılıktır.


NASIL  GİDİLİR

Karayolu:
İlin diğer illerle karayolu  bağlantıları Afyonkarahisar, Konya, Antalya üzerinden olmaktadır.
Otogar Tel: (+90-246) 227  20 70
Isparta Petrol Turizm 
Tel: (+90-246) 227 77  01
Düzenli olarak İstanbul,  Ankara Antalya, Bursa ve Gaziantep İzmir ve Edirne’ye seferleri  vardır.
Isparta Gürman Turizm 
Tel:(+90-246) 227 34 34 
Düzenli olarak İstanbul,  Ankara Antalya,Bursa ve İzmir’e seferleri vardır.


Demiryolu:
İzmir-Aydın demiryolunun bir  uzantısı olan Isparta demiryolunda tarifeye bağlı olarak Pamukkale Ekspresi,  Göller Ekspresi, Posta Treni, Mototren çalışmaktadır.Her gün İstanbul’a 18:50 de  İzmir’e ise 22:50 tren seferi yapılmaktadır.
İstasyon Tel: (+90-246) 232  41 35 - 218 13 01


Havalimanı:
Havaalanı Isparta'ya 28 km.  uzaklıkta olup Keçiborlu ilçesi sınırlarındadır. Her türlü uçağın inip  kalkabileceği Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan Isparta'dan İstanbul'a,  İstanbul'dan Isparta'ya uçak seferleri yapılmaktadır. Seferler; İstanbul dan  Isparta'ya Cumartesi ve Perşembe günleri; Isparta-İstanbul 19-20.30  İstanbul-Isparta 17.25-18.30 dur.
Hava Limanı Tel: (+90-246)  559 20 0 - 559 20 13
Rent a Car:
S&S Rent a Car: Hükümet  civarı , Ulu Camii karşısı Isparta
Tel :246-2322724
Orient Rent a Car: Halı Sarayı, Garanti  Bankası Yanı No:31-32 Isparta
Tel :246- 2323576 
Faks : 246-  2329367
Mırıkoğlu Rent a Car: Aksu Caddesi Buket Apt.  No.93/B Isparta
Tel& Faks  :246-2121190


GEZİLECEK YERLER
MÜZELER VE ÖRENYERLERİ 

Müzeler
Isparta Müzesi 

Adres: Kenan Evren Cad. No:  107 - Isparta
Tel: (+90-246) 223 94 03 


Yalvaç  Müzesi

Adres: Hükümet Cad. Yalvaç  - Isparta
Tel: (+90-246) 441 50  59
Faks: (+90-246) 443 49 37 


Örenyerleri
Men Kutsal Alanı -  Yalvaç
Antiocheia - Yalvaç:
Antiocheia; Isparta iline bağlı  Yalvaç ilçesinin yaklaşık 1 Km. kuzeyinde ve Sultan dağlarının güney yamaçları  boyunca uzanan verimli bir arazide kurulmuş, Pisidia bölgesinin  başkentidir.

Limenia Adası - Artemis  Tapınağı:
Yalvaç  İlçesine 25 km. uzaklıkta Gaziri mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde Limenia adası  bulunmaktadır. Göl kenarına kadar bir asfalt yolla ulaşılmaktadır. Adanın etrafı  surlarla çevrilidir ve içerisinde artemis adına inşa edilmiş bir tapınak ile  diğer yapı kalıntıları bulunmaktadır. Adanın ilk çağlardan beri iskân gördüğü ve  tapınma için önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır.

Seleukeia Sidera (Bayat) Antik Kenti -  -  Atabey / Bayat:
  Atabey 'in 7 km. güneyinde Bayat Köyündedir. Kentin kuruluş tarihi kesin olarak  bilinmemektedir Ancak isminden Seleukoslardan biri tarafından kurulduğu  anlaşılmaktadır. Antik şehirde yapılan kazılarda Hatıllı Güney Teras, Akropolis  doğu kapısı, Doğu Yamacı Kapısı, Merdiven- Tünel- Kuyu sistemi, Podyumlu Yapı,  Tiyatro ve Nekropol (Mezarlık alanı) ortaya çıkarılmıştır. 

Timbria Antik Kolonisi:
Antik yazarlardan Strabon (M.Ö.570)  da Pisidia şehri olarak geçer. Yılanlı ovası, Akçaşar  Köyü yakınlarındaki bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eurymedon  (Köprüçay) nehri yakınındadır. Antik kentte bugün bazı bina temelleri  görülebilir. Şehir Helenistik dönemden M. S. 238 yılına kadar sikke basmıştır. 

Prostanna Antik Kenti -  Eğirdir /  Sevirebey:
Pisidia  şehirlerinden bir tanesidir. Eğirdir sivrisinin arkatarafından Camii Yayla  üzerindedir. Şehrin kesin yeri L. Robert tarafından Bedre Köyünün yukarısındaki  Yazılıkaya' da bulunan bir sınır yazıtı ile tespit edilmiştir. Bu  yazılı Prostanna ile Parlais il sınır yazıtı idi. Antik kentte  sınır duvarları ve bazı bina temelleri vardır. Şehrin Akropolis 200 metre  yükseklikte kurulmuştur. Sur duvarları içerisinde dikdörtgen şeklinde bir bina  vardır. Bu bina bir tapınaktır. Diğer üç bina ise halka ait binalardır. Bizans  dönemine ait hiçbir kalıntı yoktur. M.Ö. 1. yy'dan itibaren sikke basmaya  başlamıştır.

Parlais Antik Kenti:
Roma kolonisi olarak kurulmuştur.  Diğer koloni şehirlerinin en küçüğüdür. Bu günkü Barla dadır. Görünürde herhangi  bir kalıntısı yoktur. M.Ö. 1.yy'dan itibaren sikke basmaya  başlamıştır. M.Ö. 25 yılında Galatya eyaletine dahil edilen şehrin  adı "Colonia Julia Augusta Parlais" tir.

Fari (Binda ) Harabeleri - Keçiborlu /  Fori:
Kılıç  Kasabasının kuzeyinde bulunan şehir bugün toprak altındadır. Bu araştırmacılar  Baris' in burada bulunduğunu ileri sürmektedirler. Toprak üzerinde herhangi bir  kalıntı yoktur. Şehrin mimarisine ait olduğu sanılan bazı taş bloklar kasabanın  çeşitli yerlerinde bulunmaktadır.

Tymandos (Yassıören ) Antik  Kenti:
Yassıören  Kasabasında bulunan bir antik kenttir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmayan  antik kente ait bazı mimari bloklara Senirkent ilçe merkezinde ve Yassıören  Kasabasında rastlanmaktadır

Adada Antik Kenti -  Sütçüler / Sağrak:
  Sütçüler İlçesine 12 km. Sığırlık Köyüne 2 km.'dir. Helenistik dönemin en parlak  yıllarını yaşamıştır. Büyük İskender'in Güney Anadolu'yu almasından sonra  sırasıyla Seleukoslar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve oradan da Bizans  İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Prof.Dr. William R.Ramsay  kentin para darpedilen bir merkez ve dini yönden bir piskoposluk olduğunu  belirtmiştir. Adada' nın bastırdığı paraların bir yüzünde boğa başı  (Bukranion) diğer yüzünde geometrik merkezli üç başak  (trikles) kabartması bulunmaktadır. Bu kabartma güç simgesidir.  Aynı kabartmanın işlendiği bir taş Batık kentte bulunmaktadır. Kentin  bağımsızlığı Romalılar kaldırıldıktan sonra Adada' nın bastırdığı paraların bir  yüzüne o dönemin imparatorluğunun başı, diğer yüzüne ise Zeus, Athena  ya da aslan postu sarınmış Herakles başı kabartmaları görülür.  Bugün antik kentte görülen kalıntılar şunlardır. Kent alanının geometrik  ekseninde yer almış, büyük taşlarla döşeli ilk çağ Ana Caddesi, küçük tapınak  kalıntıları ki bu tapınaklar rektangonal (dikdörtgen prizma biçimi) çok düzgün  kesilmiş, kimine süs çıkıntısı bırakılmış taşlarla yapılmış Agora ve onu  çevreleyen yapılar kompleksi Bouleuterion (kent yöneticileri toplanma yeri),  kentin su düzenine ait parçalar, Nekropolis, mausoleiom (ev  görünüşünde anıtsal mezar) bulunmaktadır.

Tol Harabeleri:
Yenişarbademli ilçesi ovasında ,  Konya il sınırları içerisinde Gölkaya köyünde yer alır. Beyşehir Gölü  kenarındadır.

Apollonia Mordion Antik Kenti -  - Uluborlu /  Merkez :
  M.Ö.3.yy.'da kurulmuştur. Stabon'da Frigya şehri, Plolemaios'ta Pisidia şehri  olarak geçer. Apollonia Seleukoslar tarafından kurulan bir Seleukos  kolonisidir. Şehir M.S 260-268 devrine kadar sikke basmıştır. Şehir geç roma ve  Bizans döneminde önemini korumuştur. Res Gestea'nin Gerekçe  Fragmanı bu şehirde bulunmuştur. 381'deki kilise kayıtlarına göre adı  Sozopolis olarak geçer. Şehir kalıntıları eski kasaba mevkiinde  Akropol ve orada bazı bina temelleri ve mimarî bloklar karşımıza  çıkar.
Asar Harabeleri - Sütçüler  / Kesme
Caralis - Yenişarbademli
Conana - Gönen
Kapıkaya - Isparta / Güneyce
Tynada - Aksu / Terziler
Sülüklü Göl Harabe -  Sütçüler Çandır


Kiliseler

Aziz Paul Kilisesi, Aya  Payana Kilisesi, Ayastefanos Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi önemli  kiliseleridir.

Kervansaraylar
Ertokuş Kervansarayı:
Yeşilköy sınırları içerisinde,  Eğirdir Gölü kenarındadır. Kudret Hanı veya Gelendost Hanı olarak  da bilinir. Avlu ve kapalı mekandan oluşmuştur. 21x54 m. ölçülerindedir. Dış  duvarları kale duvarı gibidir. Kapalı mekan üzeri tonozla örtülüdür. Avlunun yan  kemerlerinde odalar vardır. Kapalı mekana giriş kapısının üzerinde kitabe  vardır. Kitabeye göre kervansaray 1223 yılında Mübarüziddin Ertokuş tarafından  yaptırılmıştır.

Eğirdir  Kervansarayı:
  Eğirdir ilçesi yeni mahallede bulunan kervansaray Konya- Antalya yolu  üzerindedir. Avlu ve kapalı mekan olmak üzere iki kesimden meydana gelmiştir.  Kervansaray 1237 yılında yapılmıştır, bugün avluda birkaç yolcu odasının temel  izleri kalmıştır.

Korunan  Alanlar

Isparta Kızıldağ Milli  Parkı
Isparta Kovada Gölü Milli  Parkı
Yazılı Kanyon Tabiat  Parkı
Gölcük Tabiat  Parkı
Kasnak Meşesi Ormanı  Tabiatı Koruma Alanı
Isparta Tabiat  Anıtları


Mağaralar 
Zindan Mağarası 

Yeri: Isparta, Aksu İlçesi 
Aksu İlçesinin 2 km.  kuzeydoğusunda Aksu Çayı Vadisindedir. Çay kıyısını takip eden ve daha  yukarıdaki yaylalara giden yol Zindan Mağarasının önünden geçer. Otobüs dahil  her türlü araçla bu yoldan Zindan Mağarasına ulaşılabilir.
Özellikleri: Zindan  Mağarası'nın bulunduğu Göller Bölgesi Yöresi yurdumuzun en yoğun karstlaşmış  alanlarından birisidir. Toplam Uzunluğu 760 m. olan mağara yatay ve yarı aktif  bir mağaradır. Romalılardan bu yana bilinen ve kullanılan bir mağaradır. 


İnönü Mağarası 

Yeri: Isparta, Eğirdir  İlçesi
Sarıidris Köyünün 1.5 km. güneyinde yükselen  İnönü Tepe'nin kuzey yamacındadır. Köyden mağaraya traktörle ulaşılabilir. 
Özellikleri: 227 m. toplam  uzunlukta yatay ve kuru bir mağaradır. Yağışlı mevsimlerde Mağara'nın bazı  kollarında küçük göletler oluşmaktadır. Genellikle kurudur. Mağara içinde ısı  16ºC dir. Hava nemi ise yüzde 82 dir.
İnönü Mağarası, İnönü  Tepenin üzerinde takke gibi oturan Jura-Kretase yaşlı kireç taşları  içinde değişik yönlü kırıklar boyunca gelişmiştir. Bu kireçtaşlarının altında  Triyas yaşlı dolomit ve yer yer marn tabakaları yer alır. Mağara bu  karstlaşmayan katmanlar nedeni ile derine doğru gelişememiştir.
İnönü Mağarası girişten  itibaren dar galeriler halinde ve yatay bir şekilde gelişmiştir. Sadece giriş  kısmında geniş bir salon vardır. Burada kalın bir toprak tabakası ve içinde bol  miktarda iskelet parçaları vardır. Bundan da anlaşılıyor ki, mağaranın giriş  kısmı ya iskan edilmiş ya da mezar olarak kullanılmıştır. Galerilerin büyük  kısmı boş olmasına karşın, bazı kollarda bol miktarda damlataş  oluşumları vardır.
Yerli halk tarafından  eskiden beri bilinen mağaranın girişe yakın kısımlarda toprağa gömülü olarak çok  sayıda iskelet parçaları bulunmuştur. Bu konuda henüz bir araştırma  yapılmamıştır.


Kuz Mağarası 

Yeri: Isparta, Sütcüler  İlçesi
Kuz Mağarası, Kesme  Kasabası'nın güneybatısında bulunan Asar Tepenin yakınında, Köprüçay kanyonunun  dik yamacında yer alır. Kasabadan traktör veya arazi taşıtıyla 15-20 dakikada  kanyonun kenarına kadar varmak mümkündür. Bu yol düzeltildiğinde herhangi bir  araçla bu süre çok kısalır. Buna karşılık 700-750 m. derinliğinde olan kanyonun  orta seviyelerinde bulunan mağaraya, yürüyerek yarım saatte inilebilmektedir. Bu  iniş çok zor ve tehlikelidir.
Özellikleri: Toplam  uzunluğu 224 m., girişe göre en derin noktası 17.5 metredir. Sıcak ve yarı kuru  bir havaya sahiptir. Mağaranın dar geçitlerinde ve yan kol bağlantısında  belirgin bir rüzgar hareketi vardır.
Genişliği 2-16 m, tavan  yüksekliği 1-20 metreler arasında değişen mağaranın orta ve son bölümleri,  görünümleri son derece güzel her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun, duvar  ve örtü damlataşları, damlataş havuzları,...vb.) ile kaplıdır. Ana galerinin son  bölümlerinde ise kalın bir kum ve çakıl deposu bulunur. Bu kesimler, mağaranın  en derin noktalarıdır. Buna karşılık bu depoların yanından ayrılan yan kolun son  noktası, girişten +10 m. yukarıdadır.
Akarsu yatağından 250-300  m. yukarıda bulunan Kuz, Hidrolojik olarak askıda (vadoz kuşak) kalmış, fosil  bir mağaradır. Bu nedenle yağışlı dönemlerde tavandan damlayan veya yan  duvarlardan sızan sular dışında bütünüyle kurudur. Bu sular, ana galerinin son  bölümünde küçük gölcükler oluşturmaktadır.


Ayıini Mağarası

Yeri: Isparta, Yalvaç  İlçesi
Yalvaç'ın yaklaşık 15 km.  kuzeydoğusunda bulunan Ayıini Mağarası, Sultan Dağları'nın güney  eteklerinde, Nazilli Deresi'nin yukarı bölümünde yer alır. Vadi tabanından 20-30  metre yukarıda bulunan mağaraya hem Yalvaç, hem de Özgüney Kasabası'ndan  stabilize iki yolla gidilir.
Özellikleri: 407 m.  uzunlukta, yatay olarak gelişmiş, kaynak konumlu fosil bir mağaradır. Soğuk ve  yarı nemli bir havaya sahiptir. Mağaranın çatlaklı yapısı ve iki kattan  oluşması, içeride belirgin bir hava sirkülasyonuna yol açmıştır.
Ayıini Mağarası'nda belirgin bir hayvan  topluluğu gözlenmemiştir. Ancak seyrek olarak değişik bölümlerde yarasalar  yaşamaktadır.
Ayıini, hem doğal çevrenin güzelliği, hem  de mağarada bulunan ilginç damlataşlar ve sarnıçlar nedeniyle  turizm amaçlı kullanıma son derece elverişlidir. Özellikle, mağaranın değişik  yerlerinde bulunan bu sarnıçlara, başka mağaralarda rastlamak mümkün değildir.  Ayrıca, bazı bölümlerde yer alan korunma duvarları, mağarayı daha da cazip hale  getirmektedir.


Pınargözü Mağarası

Yeri: Isparta  Yenişarbademli İlçesi
Yenişarbademli'nin 11 km. batısında yer almaktadır. 
Özellikleri: Daha önce 6  km.sine kadar girilmiş olan Pınargözü Mağarası, 1991 yılında  ulaşılan 12 km.lik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun mağarasıdır. Daha girişten  itibaren 50 m.deki sifonu ve içindeki uzun sifonları tırmanılması gereken  şelaleler ve travertenler nedeniyle gezilmesi zor bir mağaradır.  Halen araştırılması devam etmektedir.


Kamplar

Gençlik Kampları:  Isparta'da gençlerin yararlanabileceği Orman Bakanlığına ait kamplar mevcuttur. 
Isparta Gençlik Kampları 
Isparta Orman  Kampları


Yaylalar

Aksu ilçe merkezine 10 km.  mesafede bulunan Sorgun Yaylası ilin en önemli yaylasıdır. Bol su kaynakları  bulunan yayla, yazın yöre halkı tarafından oldukça ilgi görmektedir.

Göller
Eğirdir  Gölü:
Isparta İl  hudutları içinde olduğu kadar Göller Bölgesi'nin de en önemli göllerinden  birisidir. 517 km2 yüzölçümü ile Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Göl iki kısma  ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan ve daha küçük olan kısmına Hoyran  Gölü, güneyde kalan kısmına Eğirdir Gölü denir. Her iki bölüm Hoyran Boğazı ile  birbirine bağlanır.

Kovada Gölü ve Milli  Parkı:
Eğirdir  İlçesi'nin 30 km. güneyindedir.Bu gölün doğal görünümü çok güzeldir. Çevresi çok  zengin bitki örtüsüyle çevrilidir. Yabanî ördekleri ve diğer av hayvanları  yaşamaktadır. Bu özelikleri nedeniyle göl ve çevresi Bakanlar Kurulu kararıyla  1970 yılında Milli Park ilân edilmiştir.

Kuş Gözlem  Alanı

Burdur Gölü
Eğirdir Gölü
Beyşehir Gölü


Sportif  Etkinlikler
Kayak  Merkezi:
Isparta'ya  25 km uzaklıktaki Davraz Dağı bölgenin önemli kayak  merkezlerindendir.

Hava  Sporları:
Isparta,  Hava sporlarının yapıldığı elverişli alanlara sahiptir.

Yamaç  Paraşütü


COĞRAFYA

Akdeniz Bölgesi Göller  Yöresi'nde yer alan Isparta'nın doğusunda Konya, batısında Burdur, güneyinde  Antalya ve kuzeyinde Afyon illeri ile çevrilmiştir.
İlin en yüksek dağı, 2892  m. ile güneydoğuda bulunan Dedegöl Dağı' dır. Diğer önemli dağları  ise; Akdağ, Topraktepe, Barla Dağı, Sultan Dağları, Güllüce Dağı ve  Davraz Dağı' dır.
Akarsular genellikle  göllere dökülmekte olup, sadece Aksu ve Köprü Suyu Antalya hudutları içerisinde  Akdeniz'e dökülmektedir. İlin en büyük gölü, yaklaşık 468 km² ile, Türkiye'nin  4'ncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü' dür. Bu gölün kuzey kesimine Hoyran Gölü  denilmektedir. Beyşehir ile Burdur göllerinin bir bölümü de Isparta hudutları  içerisindedir. Kovada-I ve Kovada-II Hidroelektrik Santrallerini çalıştıran  Kovada Gölü ile Karatepe üzerinde yer alan ve bir krater gölü olan Gölcük de  diğer önemli göllerdendir.
Isparta'nın yazları sıcak  ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Çevredeki göllerin iklim üzerinde önemli  etkisi vardır. Yağışların büyük bir bölümü kış ve ilkbahar aylarında  düşmektedir.


TARİHÇE

Isparta yakın çevresi ile  birlikte PİSİDİA yöresinin önemli yerleşim merkezlerinden birisidir. Yöredeki  yerleşmenin tarihi paleolitik (Eskitaş) dönemine kadar  dayanmaktadır. Pisidia bölgesi M.Ö. 2000’lerde Luvi ve Arzava  topluluklarının yerleşim alanı idi. Hititler de zamanında bölgeyi ele geçirmek  istemişler, ancak yüzyıllar boyu uğraşmalarına karşılık Arzava ülkesi üzerinde  kesin bir egemenlik kuramamışlardır.
M.Ö. 1200’lerde  Balkanlardan gelen “Ege Göç Kavimleri” Arzava ülkesi  konfederasyonunun siyasi varlığına son vermişler, Anadolu’nun siyasi yapısını  bütünüyle değiştirmişlerdir. Bu tarihten itibaren M.Ö. 8. yüzyıla kadar  Firigler, M.Ö. 690’da Lidyalılar, M.Ö. 546’da Persler yöreye hükmetmişlerdir.  M.Ö. 334’de Büyük İskender’le Hellenistik döneme giren Isparta’da bu döneme ait  bir yerleşim merkezi olarak Minassos (Minasın) dikkat çekmektedir.  M.Ö. 323’de Büyük İskender’in ölümü üzerine Isparta sırası ile Bergama  Krallığı’nın, Seleukos’ların, M.Ö. 190- M.S. 395 Roma İmparatorluğunun, M.S.  395-1204 Bizans İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir.
Roma Dönemine ait yerleşim  merkezleri Bayat (Selevcia, Sidera)-Atabey,  Apollonia-Uluborlu, Antiocheia-Yalvaç, Adada-Sarak-Sütçüler,  Neopolis-Şarkikaraağaç, Debenae-Gelendost'dur.
 Isparta Bizans döneminde  7. ve 9. yüzyılda yapılan idari taksimata göre bir eyalet olmuş ve dini merkez  niteliği almıştır. 8. yüzyılda kısa bir süre Abbasi yönetimine giren kentin adı  Arap kaynaklarında Sabart olarak geçmektedir. Kent 1204 yılında  Selçuklular tarafından feth edilmiş ve Isparta’da Türk-İslam dönemi  başlamıştır. 1300 yılında Hamitoğulları egemenliğine giren kent, 1390 yılında  Osmanlı topraklarına katılmıştır. Isparta 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile  birlikte vilayet olmuştur.


NE  YENİR

Isparta'nın ünlü,  geleneksel tandır kebabının tadına merkezde çeşitli restoranlarda da  bakılabilir. Eğirdir her türlü su ürününü lezzetli bir şekilde hizmete sunan bir  ilçemizdir. Burada yapılan Sazan Dolmasının tadına doyum olmaz.
Isparta'dan Yemek  Tarifleri
Samsa Tatlısı 
Malzemeler:

200 gr milföy  hamuru
1/2 su bardağı toz  badem
2 yemek kaşığı şeker 
1 adet yumurta  beyazı
Şurubu için:
3.5 kahve fincanı  şeker
2 çay bardağı su
1/2 adet limonun suyu 

Hazırlanışı: Bir kapta badem, şeker ve yumurta  beyazı karıştırılır. Milföy hamuru 2 mm kalınlığında açılıp, hazırlanan bademli  karşım ortasına uzunlamasına yayılır. Hamur rulo şeklinde sarılır. 45 dakika  dinlendirilen hamur küçük parçalar halinde kesilir, tepsiye dizilir ve 180  derece fırında 45-50 dakika pişirilir. Diğer tarafta şeker, su ve limon suyu ile  şurup hazırlanır. Fırından çıkan sıcak hamurun üzerine şurup dökülür. Soğuduktan  sonra servis edilir.
NE  ALINIR?
Isparta modern alışveriş  merkezlerinin yanında geleneksel ürünlerin bulunabileceği satış merkezlerine de  sahiptir. Özellikle gül ürünleri ve el dokuma halıları her mevsim satın  alınabilir. Ayrıca Yalvaç ilçesinde geleneksel el sanat ürünleri, deri eşya ve  keçe, geleneksel işlevlerin yanısıra turistlik hediyelik eşya  olarak da satılmaktadır.
LİNKLER
Isparta Valiliği                                        T.C. Isparta Valiliği
Isparta İli Kalkındırma  Derneği                isparta.org
Köy Hizmetleri Isparta İl  Müdürlüğü        http://khim.isparta.gov.tr/
Isparta Ticaret Borsası                           .::Isparta Ticaret Borsası::.
Isparta Ticaret ve Sanayi  Odası              .:: I.T.S.O. ::. Isparta Industrie und Handelskammer / Isparta Chamber of Commerce and Industry (60691819)
Isparta Tarım İl Müdürlüğü                       New Page 2
Isparta Eczacı Odası                              ...:::15. Bölge Isparta Eczacılar Odası:::...
Eğirdir Sağlık Ocağı                               EĞİRDİR MERKEZ SAĞLIK OCAĞI WEB SAYFASI HAZIRLANMA AŞAMASINDADIR

YAPMADAN DÖNME
Yalvaç Pisidia Antiocheia  Antik Ören yerini gezmeden,
Kovada Milli Parkı ve  göllerin kıyısında piknik yapıp fotoğraf çekmeden,
Eğirdir ilçesinde göle  nazır bir Sazan (çapak) dolması yenmeden,
Isparta'dan gülyağı ve halı  almadan,
1-3 Haziran tarihleri  arasında yapılan Uluslararası Gül, Halı, Kültür ve Turizm Festivali'ni  görmeden,
Davraz Dağında kayak, Eğirdir'de yamaç  paraşütü, Çandır'da kanyoning yapmadan...
Dönmeyin


Linkback: https://www.buyuknet.com/isparta-isparta-ili-isparta-ili-hakkinda-t43557.0.html

Etiket:
Isparta  Isparta İli  Isparta İli Hakkında 
 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Isparta - Isparta İli - Isparta İli Hakkında
Isparta - Isparta İli - Isparta İli Hakkında
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2
Isparta - Isparta İli - Isparta İli Hakkında

Isparta - Isparta İli - Isparta İli Hakkında »ISPARTA - ISPARTA İli - ISPARTA İli Hakkında GENEL  BİLGİLER Yüzölçümü: 8.933 km² Nüfus: 434.771 (1990) İl Trafik  No: 32 Ege,