12. Sınıf Edebiyat Sayfa 30- 31-32-33-35-36-37

tarantula90119.10.2010 - 22:07
Sayfa 30-31
1-CeLaL’in hayatını anLatıyor Arkadaşı hakkında biLgi veriyor
2-a-CeLaL-Şiir-Şair
b-CeLaL’in şiirLeriaşkLarışairLik yönü
3-YazıLır
4-Anı türünün devamıdır
5-a-AçıkyaLındurututarLı oLmayan cümLe: “Bu konuşmaLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLanır; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya katıLır ve CeLaL akıLcıbiLimseL yoLLaR dışında paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışıLan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir çözüm önerisi- getirirdi ”
b-Birkaç cümLe hariç AçıkduruyaLın bir metin
6-Terim: fenomeLPsikoLojik gerçekLeriç sezi
kavram:biLgiçLikgurbetsomurt Lukdik sözLkvefaörseLnmeksırtkan
günLk hayatta : kanı kaynamakekmek parası
7-sadeanLaşıLır konuşma havası içinde söyLenmiş
8-ögretici anLatım
9-cumhuriyet dönemi hatıra geLeneği
SAYFA – 32 -


1 SORU
Genellikle köy düğünlerinde kullanılan çalgı aletleri
2 SORU
Motifler:davulzurna
3 SORU
Sosyal ve kültürel hayatta yeri vardır Cumhuriyet dönemi metinlerindeki halka yönelişi yansıtmaktadır
SAYFA 33
4 SORU
Halkçılık (dedik biz ama tam olarak bilmiyorm)
10 ETKİNLİK
Metin gayet açıksade ve anlaşılırdır Metinde tutarsızlık yoktur
5 SORU
Evet edilebilir örneğin;televizyond a bir program olarakradyoda bir açık oturum şeklinde olabilir
6 SORU
a)Terimler:davulzurnakonserv atuvarhalk müsikisi
Kavramlar:şahsiyetmilli
Günlük hayata ait :kahvetrenköykasabada vulzurna
b)Metnin temasını oluşturur
7 SORU
Üslubu samimidir
8 SORU
Öğretici anlatım türü ile sağlanmıştır
sayfa:35
Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu
Yapı: Düz yazı
Tema: milli konular batılılaşmaanadolu’ya yönelme
Dil ve anlatım: dili sade halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştırduruyalınaçık süssüz

Sayfa 36 tablo
cumhuriyet dön öğr metinleri – - önceki dön ait öğr metinler
Benzerlikler
* Bilgi vermek amaçlı olmaları öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır
Farklılıklar
Kelime
türkçe kelimeler Fransızcaarapçafarsça kelimeler
kullanılmıştır kullanılmıştır
Kelime grupları
Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayanağırarapçafarsç a
kelime gruplarıdır tamlamalar
DiL kuralları
Türkçe dilinin kurallarıdır arapçafarsçatürkçe kuralları
sayfa 37
1.Doğru yanlış
-D
-D
-D
2.Boşluk doldurma
1-Deneme denir
2-Gezi yazısı türünün…
3.Eserler
Nurullah Ataç:Günlerin getirdiği
Falih Rıfkı Atay:Gezerek Gördüklerim
Peyami Safa:Eğitim-Gençlik-Üniversite
Ahmet Hamdi Tanpınar:Edebiyat üzerine makaleler
İsmail. Habib Sevük:Tuna’dan Batı’ya
4.E ŞIKKI
ıı. ünite ölçme ver değerlendirme
1.Doğru yanlış
-D
-Y
-D
2.BOŞLUK DOLDURMA
1-Fıkra denir
2-kanıtlamaya çalıştığı…
3.tanımlarla kavramları eşleştirme
Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi… =Milli Kimlik
Metni meydana getiren anlam birliklerini… =Motif
4. D ŞIKKI
5. C ŞIKKI
6. E ŞIKKI
7. B ŞIKKI
8. E ŞIKKI
9. B ŞIKKI


Linkback: https://www.buyuknet.com/12-sinif-edebiyat-sayfa-30-313233353637-t31634.0.html

tarantula90128.12.2010 - 03:25
12. Sınıf Edebiyat Sayfa 48-56-57-59-64-65-67-68-69-72 edebiyatsayfa 48 -
OTUZ BEŞ YAŞ
yaş otuz beş! yolun yarısı eder.... teşbih
dante gibi ortasındayız ömrün....açık istiare
...
şakaklarıma kar mı yağdı ne var?....tecahül-i arif
benim mi Allahım bu çizgili yüz?....tecahül-i arif
ya gözler altındaki mor halkalar?....istifham
...
nerde o günler o şevko heyecan?...istifham
...


gökyüzünün başka rengi de varmış!....tecahül-i arif
su insanı bogar ateş yakarmış!.....tecahül-i arif
...
nerden çıktı bu cenaze? ölen kim?.....istifham
...
kim bilir nerde nasıl kaç yaşında?...istifham
....eder "-er" tam kafiye a
....ömrün "-ün" tam kafiye b
....cevher a
....bugün b
....gider a


....ne var "-lar" redif c
....yüz "-üz" tam kafiye d
....halkalar "-a" yarım kafiye c
....görünürsünüz d
....aynalar c


....insan "-an" tam kafiye e
....baksam ben degilim " ben degilim" redif f
....o heyecan e
....adam ben degilim f
....yalan e


....aşkımız "-k" yarım kafiye
....gelir "-ir" tam kafiye
....başladıgımız "-ımız" redif
....bir bir
....yalnızlıgımız


....varmış "-ar" tam kafiye
....sert oldugunu "oldugunu" redif
....yakarmış "-ert" zengin kafiye
....dert oldugunu "-mış" redif
....anlarmış


....sonbahar "-ar" tam kafiye
....benimsedigim
....kuşlar
....kim
....tarumar


....başında "-ında" redif
....uyanamadın olacak "-aş" tam kafiye
....yaşında "-olacak" redif
....saltanatın olacak "-ın" tam kafiye
....taşında
* 11' li hece ölçüsü ile yazılmış
*italyan şair dante nin ilahi komedya sından etkilenerek şiirine başlamış
*metafizik duygulara kaçmaz. sebebi ise laiklik düşünesinden dolayı başka konulara çekilmemiştir.
*sade yalın basi halk deyişlerine yer vermiş
*gerçeklerden ayrılıp hayl dünyasına çekmiş
*bu şiire hakim olan zaman şimdiki zamandır
*otuz beş yaşına gelmiş bir insanın geçmiş ve gelecegine bakışı vardır.
*şiir 35 mısradan oluşmuştur(7*5)
*teması ölüm karşısındaki huzursuzluk...


OLVİDO (AHMET MUHİP DIRANAS)
*12 li hece ölçüsü ile yazılmış
*ahenk unsurları şiiri anlam yönünden tamamlamıştır
*nida teşbih.. gibi söz sanatları kullanılmıştır
*imgelerle anlam bütünlügü saglanmıştır
*şiir 49 mısrdan oluşmuştur(7*7)
*saf şiir özelliklerini taşır
*tema: akşam ve hatıralar pişmanlık duygularını verir.bu yönüyle sorgulama ve muhasebe vardır


sayfa 56 -
1 -D -Y -D -D -D
2....SEMBOLİZM...
3 D) CAHİT SITKI TARANCI


sayfa 57 -
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR
*Toplumcu gerçekçiler materyalist dünya görüşü üzerinde temellendirmiş şiirlerini
*Toplumcu gerçekçilere iyimser bir bakış egemendir
* bu edebiyat anlayışının ana konusu insan toplum ve onun üretim ilişkileridir. "İçimizden Biri" iisimli şiirtoplumsal bir durumu "Dar Kalıp" isimli şiir ise bireysel bir durumu işler
*"İçimizden Biri" dizenin esas alındıgı bir bentlik yapıya sahip "Dar Kalıp" ise 1 dörtlükten oluşan 12 kalıplı ölçüye sahiptir
*"Kerem Gibi" serbest ölçü serbest birim ne aruz ne de heceyle yazılmıştır
*telmih tekrir tevriye nida teşbih söz sanatları kullanılır
* şiirdeki bu söz sanatları şiirin iletisinin ve dilinin oluşmasını saglamıştır.
SAYFA 59 -
redif: yok
kafiye:yok
aliterasyon: var "-b-ğ-k-d"
asonans: " a"
ses akışı: var vurgu ve tonlama
söyleyiş:ritm le saglanmış
ölçü: serbest


sayfa 64 -
1 -Y -D -D -Y
2 ...FÜTÜRİZM.. ...MAYAKOSKİ...
3 NAZIM HİKMET RAN
4 -D
5 Cumhuriyet öncesi Namık Kemal Tevfik Fikret Mehmet Akif Ersoy şiirlerideki toplumsal temalrı toplumun o dönemdeki sosyal problemlerden çok toplumu belli bie ideoloji konusunda(Kurtuluş Savaşı) yeniden yapılandırmak amacını taşır.
yine cumhuriyet dönemi öncesinde belli nazım ve ölçüye uyarken Nazım Hikmet in şiirlerinde serbest nazımın geregi böyle bir durum söz konusu değildir.
dolayısıyla Nazım Hikmet in derdi o günün toplumsal meseleri idi..


sayfa 65 -
SANAT
....çiçek "çek" tunç kafiye a
....saklar "aklar"zengin kafiye b
....bizi çek a
....ayaklar b


....arar da "da" tam kafiye
....içini "çini" tunç kafiye
....duvarda
....çini


....derinden "-den" redif
....kelebegin "-erin" zengin kafiye
....yernden "-in" redif
....zeybegin "-bek" zengin kafiye


....sesler "-leri" redif
....sinirlerine "-erine" zengin kafiye
....nefesleri
....yerine


....uzun uzun "uzun" tunç kafiye
....heykeli "-ini" redif
....ruhumuzun "-el" tam kafiye
....belini


....dururken "-ur" tam kafiye
....Anadolu'muz "-urken" redif
....tuttururken "-olumuz" zengin kafiye
....yolumuz


* 14 lü hece ölçüsü ile yazılmıştır
*teşbih sanatı kullanılmıştır
*teması milli kültür
*tarihle ilgili sözcükler içerir
*didaktik bir söyleyiş vardır
*sen: batı medeniyeti
*ben: milli benligimizi benimseyenler
sayfa 67 -
HALAY ÇEKEN KIZLAR
*11 li hece ölçüsü ile yazılmış
*teması halay
*söz sanatları var
* ilk dörtlük çapraz 2. ve 3. dörtlük düz kafiyedir.
sayfa 68 -
benzerlikleri:
*hece ölçüsü
farklılıkları
*tema
-halay çeken kızlar:milli kültür unsuru olan halay
-koşma:didaktik nasihat amaçlı
*yapı
-halay çeken kızlar:dörder dizelik 3 er birim
-koşma: dörder dizelik 6 birim
*dil ve anlatım
-halay çeken kızlar: konuşma diline yakın imgesel
-koşma: konuşma dili


sayfa 69 -
BU VATAN KİMİN?
*ahenk unsurlarınsan oluşur
*11 li hece ölçüsü
*teması vatan sevgisi
*ŞİMŞEK OLUP ÇAKANSEL OLUP COŞAN.....istiare
*TARİHİN DİLİNDEN DÜŞMEZ BU VATAN......teşhis
*NEHİRLER GAZİDİR DAGLAR KAHRAMAN.....teşbih
*GÖKYAY' IM NE DESEM ZİYADE DEĞİL........nida
sayfa 72 -


1 -D -D -D -Y -D
2 -KÜLTÜR HAFTASI ÇINARALTI AGAÇ HİSAR GİBİ DERGİLERDE...
-CUMHURİYET DÖNEMİ BEŞ HECECİLER
-AHMET KUTSİ TECER
3 D) ZİYA OSMAN SABA
4 *HECE ÖLÇÜSÜ
*DÖRTLÜK NAZIM BİRİMİ
*HALK ŞİİRİ BİÇİMİNDE
*MEMLEKET MANZARALARI...

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
12. Sınıf Edebiyat Sayfa 30- 31-32-33-35-36-37
12. Sınıf Edebiyat Sayfa 30- 31-32-33-35-36-37
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2