12. Sınıf Dil ve Anlatım Hikaye(Öykü) Konusu ( Sayfa 37 ... 63 Soruların Cevapla

tarantula90108.02.2012 - 13:19
Sayfa 37 Hazırlık Sorularının Cevapları   

1. "Herkesin bir hikayesi vardır" sözü insanın başından geçen bir olayın belirli bir zaman ve mekanda yaşandığını ifade etmektedir. Ki insanoğlu yaşamı boyunca hem yaşadıkları hem de yaşattıklarıyla yaşamın içinde var olur.


2. Etkinlik   

Halk hikayesi örneği: Kerem ile Aslı   
Maupassant Tarzı Hikaye Örneği: Pembe İncili Kaftan   
Çehov Tarzı Hikaye Örneği: Yoldan Geçen Öykü   
Ben merkezli hikaye örneği: Sinağrit Baba   


4. Etkinlik   


Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi   

“Hikâye” Türk kültür tarihinde en azından bin yıllık geçmişe sahip köklü ve yaygın bir kelime. Asırlardan beri giderek zenginleşen bir mânâ çemberi içinde dilimizde hem kelime hem de kavram olarak kullanılmış ve kullanılmakta. Arap dilinin “hakave” kökünden türeyen kelimenin Türkçe’ye İslâmiyet sonrası dönemde girdiğini tahmin etmek zor değil. İtiraf e****m ki onun koltuğuna oturtulmak istenen “öykü”nün zihnimiz dilimiz kulağımız ve gönlümüzde aynı derinlik zenginlik berraklık ve sıcaklığa sahip olduğunu söylemek iki yüzlülük olacak.

“Hikâye” kelimesinin mânâsı hakkında lügat sahipleri şu açıklamalarda bulunuyorlar:   

“Bir söz ve haberi nakl ve rivayet eylemek bir nesneye benzetmek bir kimseyi fiilen yahut kavlen taklit eylemek bir kimseden bir kelam nakleylemek düğümü çözüp muhkem eylemek.” (Âsım Kâmûs Tercümesi)

“Nakletme bir vak’a ve sergüzeşti sırasıyla anlatma rivayet; hakikî veya uydurma ve ekseriya hisse kapmağa mahsus sergüzeşt ve vukuât; kıssa mesel roman.” (Şemsettin Sami Kâmûs-ı Türkî)

“Nakletme anlatma; bazı vukuâtın heyet-i mecmuası; fıkra roman.” (Muallim Nâci Lügat-i Nâci)   

“Bir hâdisenin sûret-i vukuunu etrafıyla anlatmak ve söylemek nakl ve rivâyet etmek; bir hâdise hakkında söylenen sözler nakl rivayet; hakikî veya hayalî bir vak’aya dair söylenen gülünç veya şâyân-ı itibar sözler; kıssa masal roman.” (Hüseyin Kâzım Kadri Türk Lügati)

“Nakl beyân-ı rivayet. Sergüzeştîn-i hikâye. Hikâye-i macera. Hikâye-i hâl masal. Roman ki sahih veya gayr-i sahih bir vak’ayı şâmil makale kitap.” (Ebüzziya Tevfik Lügat-i Ebüzziya)

“Anlatma roman masal olmuş bir hâdise” (Ferit Develioğlu Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat)   

“Az çok ayrıntıları verilerek anlatılan olay; baştan geçen bir olayı anlatma; belli bir zaman ve yerde az sayıda kişinin başından geçen gerçeğe uygun birtakım olaylar anlatan ya da birkaç kişinin karakteri çizilen roman türünden kısa yapıt öykü; aslı olmayan söz.” (TDK Türkçe Sözlük)

“Olmuş veya olması mümkün olayları yazılı veya sözlü olarak anlatma; bu şekilde anlatılan olay mesel kıssa; anlatma nakletme; olmuş veya olması mümkün olayların anlatılması esasına dayanan edebî tür; boş gereksiz laf uydurma.” (D. Mehmet Doğan Büyük Türkçe Sözlük)

Lügatlerdeki açıklamalara dikkat ettiğimizde “hikâye”nin kelime anlamı kadar kavram anlamı üzerinde de durulduğu ve yer yer bir edebî tür çerçevesi içinde tarif edilmeye çalışıldığını görürüz. Ancak tarif edilmeye çalışılan türün günümüz okuyucusunun zihnindeki hikâye ile örtüştüğünü söylemek zor. Zira kelime veya kavramın açıklaması/tarifinde birden çok edebî tür/formun ismi zikredilmekte ve bunlar onunla müteradif olarak görülmektedir. O zaman hikâye üzerinde konuşulurken dikkatlerden uzak tutulmaması gereken önemli bir husus; kelimenin kültür tarihimizde; “tarih destan kıssa masal mesel menkıbe rivayet lâtife fıkra hurafe roman öykü anlatı benzetme” mânâlarında da kullanılmış olmasıdır. Söz konusu kullanımlardan “destan” “kıssa” “masal” “menkıbe” “lâtife” “fıkra”“öykü” ve “roman”nın bugün ayrı birer tür; “tarih”in ise sosyal bilim dalı olarak kabul edildiği herkesin malumudur.

Sanırım bu durum hikâye kavramının kapsam alanı hakkında bize önemli ip uçları verecektir. Bunların başında da insanoğlunun “dil”i veya “söz”ü kullanım tarzlarının başında “tahkiye” veya “tahkiyeli ifade”nin yer aldığı gerçeği gelir. Bizim için daha da önemli olan ip ucu ise -kültürümüzdeki genel ve geniş mânâsıyla- hikâyenin edebiyat sanatının iki ana “form”undan birisini karşılamış olmasıdır. Kavram böyle bir değeri hem sahip olduğu tarih hem de edebiyat sanatı içindeki yeri ve öneminden elde etmektedir. Zira hikâye -adı farklı da olsa- gerek Türk edebiyatı gerekse diğer milletlerin edebiyat tarihlerinde köklü bir geçmiş ve geniş bir alana sahiptir. Söz konusu tarih “mit” veya “destan”lara kadar götürülebilecek[1]; kapsam alanı ise bütün milletlerin edebiyatlarının en az yüzde ellisini teşkil edebilecektir. O zaman insanın söz sanatlarını keşfetmesinden bugüne duygu düşünce hayal intiba ve yaşadıklarının estetik ifadesinde büyük ölçüde hikâye formunu tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabiî ki bu tercih sanatkâr açısından olduğu kadar okuyucu/dinleyici açısından da geçerlidir. İnsanoğlu tarihin her devrinde ve dünya coğrafyasının her meskûn mahallinde hikâye anlatmış dinlemiş veya okumuştur. Kaynağı ilâhî olan kitaplarda bile mesajın sık sık hikâye formuna yüklenilerek takdim edilmiş olduğunu hatırlatmaya bilmem lüzum var mı?

O zaman hikâye bugün “öykü”de ifadesini bulan tek bir türün değil “mit”ten “modern hikâye” veya “roman”a kadar uzanan türler manzumesinin “genel” adıdır. Bu itibarla o âdeta yüzyıllardan beri edebiyat deryasını gür sularıyla besleyen ana ırmaklarından birisidir. Tabiî ki bu ırmağın insanlık tarihiyle yaşıt sergüzeşti boyunca suyunun hızı miktarı akış tarzı rengi kokusu tadı ve kendisine farklı mesafe ve miktarlarda katılan kolları değişmiştir. Daha da önemlisi onu besleyen pek çok kol aynı vadide kalmasına rağmen zaman içinde kendi başlarına var olma serüveni yaşamıştır.

Böyle bir formu böylesi geniş bir kapsam ve tarihi içinde kucaklamaya kalkışmanın pek kolay olmadığını sanırım herkes kabul eder. O sebeptendir ki bu yazı yazarının hikâyenin kültür tarihimiz içinde kazandığı en genel ve geniş mânâsından “öykü”nün daracık mânâsı arasında yaşadığı serüven dünyasındaki zihnî gezintisini ihtiva eden bir “deneme”dir. Zira form üzerinde bütünü kapsayıcı birtakım teorik açıklamalarda bulunabilmek veya ona ait kriterlerden söz edebilmek onu tarihi ve bu tarih içinde söylenmiş/kaleme alınmış bütün örnekleriyle birlikte kucaklamayı zarurî kılar. Unutmamalıdır ki teori çoğu zaman pratikten yola çıkılarak kurulur. Dolayısıyla edebiyat teorisyeni edebiyat tarihi edebiyat tenkidi mukayeseli edebiyat ve -belki de en önemlisi- bizzat edebiyat eserine muhtaçtır.

Edebiyat “bilim”iyle uğraşanların öncelikle şu gerçeği bilmesinde büyük fayda var: Genel veya bugünkü dar anlamıyla hikâye diğer bütün edebî form veya türlerde olduğu gibi tarihi içinde dinamik bir oluş veya oluşum süreci yaşamıştır. Bir başka ifadeyle o değişerek gelişmiş veya gelişerek değişmiş; bu esnada da pek çok edebî türle iç içe olmuş ve birçok yeni türe “analık” etmiştir. Değişimin sürekliliği “tek” ve “donmuş” bir hikâye formundan bahsetmeyi imkânsız kılmaktadır.

Aslında bu durum bütün sanat dalları ve bunların alt formları için de geçerlidir. Zira sanatın en temel ilkesi yaratıcılık’tır. Her bir yaratma da kendisiyle başlayıp yine kendisiyle biten ayrı birer olgudur; tekrar edilemez. Sanatın diğer temel ilkeleri olan ferdîlik ve orijinallik de büyük ölçüde yaratmanın söz konusu mahiyetinden kaynaklanır. Söz konusu yükümlülüklerin insanı olan sanatkâr kalemi eline aldığında “gelenek”in birtakım hazır kalıplarıyla karşı karşıya kalır. Bu noktada o ne bütünüyle geleneğe esir ne de ondan büsbütün âzâdedir. Sözün kısası; sanatı ve sanat formlarını kesin bir standardizasyona tâbî tutup dondurmak mümkün olmadığı gibi onun tabiatına da aykırıdır. Bize düşen bahis konusu formun “edebî gelenek” içindeki iç ve dış yapısında yaşadığı değişim ve dönüşümleri ana çizgileriyle tasvir etmektir.

Kabul etmek gerekir ki hikâye tarihinin her döneminde veya her toplumun edebiyatlarındaki örneklerinde öncelikle anlatma fiili üzerine kurulmuş bir edebî formdur. “Anlatma” “hikâye etme” veya “tahkiye” onun en temel alâmet-i fârikasıdır. Nitekim lügatler hemen hemen istinasız bir biçimde “nakl/nakletme rivayet anlatma anlatı tahkiye” vurgusunda bulunurlar. Kelimenin kavram olarak tarif denemelerinde de durum bundan pek farklı değildir.

Aslında edebiyatın kendi içindeki “form/tür”leri çok büyük ölçüde dil malzemesinin -sosyal kültürel ihtiyaç ve kabuller istikâmetinde- farklı biçim veya tarzlarda kullanılması ve kurgulanmasından doğarlar. Bir başka ifadeyle türler geleneğin sanatkâra sunduğu okuyucunun da yakından âşina olduğu kurumlaşmış estetik vasıta ve değerler bütünüdür. Zira edebiyat “dil”le yapılan bir güzel sanattır. Onu diğer güzel sanat dallarından ayıran en önemli özellik de malzemesinin dil olmasıdır. “Edebî türler teorisi bir sıralama prensibidir. Bu teori edebiyatı ve edebiyat tarihini zaman yer dönem ve millî dil gibi unsurlara göre değil fakat özellikle edebî kuruluş veya yapı çeşitlerine göre sınıflandırılır.[2]

Bu gerçeği Türkiye’de ilk defa açıklıkla edebiyat bilimi ile uğraşan akademik çevrelerin gündemine getiren Prof. Dr. Şerif Aktaş edebiyatın kendi iç tasnifinde veya form/türlerinin tespitinde dilin kullanma ve kurgulanma tarzlarının esas alınmasını teklif eder.[3] Çünkü edebî eserin konusundan veya yine onun tâlî birtakım şekil özelliklerinden yola çıkarak edebiyat form/türlerini izaha kalkışmakedebiyat bilimcisini yarı yolda bırakacaktır.

Şerif Aktaş’ın yaklaşımına göre “destan” “kıssa” “masal” “menkıbe” “halk hikâyesi” “mesnevî” “fıkra” “öykü” ve “roman” edebiyatın Anlatma Esasına Bağlı Eser/Türler grubunu teşkil ederler.[4] Söz konusu eser/türlerde dil bir şeyleri anlatma hikâye etme nakletme istikâmetinde kullanılır. Dolayısıyla adı geçen eser/türleri Gösterme Esasına Bağlı Eser/ Türler (tiyatro) ve Coşkulu Anlatım Tarzına Bağlı Eser/Türler’den (şiir mensur şiir) ayıran en temel nitelik dili kullanma ve kurgulama biçimi/tarzıdır.


Bu sebeple anlatma ilk önce hikâyeyi “tiyatro” formundan kesin olarak ayırır. Çünkü tiyatronun en belirgin ve vazgeçilemez niteliği “gösterme/sahneleme” esası üzerine kurulmuş olmasıdır. Şahıs kadrosunun yaşadığı olaylar sahnede bire bir gösterilir veya temsil edilir. Dolayısıyla tiyatro hikâye gibi anlatmaz gösterir sahneler. Bununla birlikte hikâye de zaman zaman gösterme/sahnelemeden faydalanabilir. Özellikle konuşma/diyalog ve “modern hikâye”de gördüğümüz dramatizasyon hikâyeyi belli ölçüde tiyatroya yaklaştırır. Ancak bir hayli sınırlı olan bu gösterme hiçbir zaman tiyatro seviyesine ulaşamaz.

Kısacası; uzun tarihi içinde anlatma esasına bağlı bütün eser/türleri kucaklamış olan hikâye anlatır nakleder ve tahkiyede bulunur. Onda dil temelde anlatma hikâye etme ve nakletme çerçevesinde kullanılıp kurgulanır. Her devir ve toplumun hikâyeciden beklediği; gösterme yorumlama açıklama ispatlama tasvir ve tahlil etmesi değil; anlatma ve hikâye etmesidir.

Bu noktada ikinci bir soru ile karşılaşırız; “Hikâye ne veya neyi anlatır?” Kabul etmek gerekir ki bütün güzel sanatların ve tabiî olarak edebiyatın hem kaynağı hem yaratıcısı hem konusu hem de hitap ettiği biricik odak merkezi “insan”dır. Edebiyatın bir alt birimi olan hikâyenin kaynağı ve konusu da elbette ki insan olacaktır. İnsanın duyguları düşünceleri hayalleri intibaları yaşadıkları içinde yaşadığı hayat (bu hayatın insanları ve olayları) ve buna duyduğu tepkiler. Bu noktada hikâye -yukarıda vurgulanan anlatmayı esas alması dışında- gösterme ve coşkulu anlatım tarzına bağlı eser/türlerle müşterektir. Zira edebî eser/türler için bir konu sınırlaması getirilemez veya edebî olan-olmayan şeklinde bir konu tasnifi yapılamaz. Dolayısıyla insanı merkez alan veya onu şu veya bu şekilde ilgilendiren her konu edebî eserin malzemesidir. Daha da önemlisi sanat veya edebîlik anlatılanda değil anlatma/söyleme tarzında kaynağını bulur.

O zaman sorumuzu biraz daha açmak zorundayız. “Hikâye ne veya neyi nasıl anlatır?” Bu soru bizi bir taraftan türün dil ve üslûbuna götürürken; bir taraftan da iç yapısına ve iç yapısını teşkil eden temel yapı unsurlarına götürecektir.

Hikâye olay/olaylar’ı anlatır. Bizim de içinde yaşadığımız dünyada yaşanmış yaşanabilir veya bütünüyle hayal mahsulü olay/olaylar. Formun iskeletini sanatkârın belli bir düzen içinde kurguladığı ve adına olay örgüsü veya vak’a zinciri dediğimiz olay/olaylar teşkil eder. “Destan masal halk hikâyesi hikâye ve romanda vak’a asıl unsurdur diğerleri vak’anın etrafında birleşerek eseri vücuda getirirler. (...) Vak’ayı yok saydığımızda bu vadiye giren edebî nevilere ait eserlerden bir yığın söz kalır.”[5]

İnsanoğlunun hikâyeye bu kadar ilgi duyması ve onu sevmesinin sebebini bu noktada çözümleyebiliriz. Temelde yatan faktör "merak"tır. "Ne olmuş? Nasıl olmuş Neden olmuş? Sonra ne olmuş?” sorularında barizleşen insanın merak duygusu onu hikâyeye götürür. Merak duygusu çoğu zaman onun “hoşça vakit geçirme” arzusuna hizmet etmiş ve etmektedir. “Tahkiyeli ifadede asıl mesele ilgimerak ve tesir uyandırabilmektir. Bunların sağlanması için bir ana vak’a ve onun parçaları olan olaylar düzenlenir.”[6] Ancak söz konusu sorular ve sanatkârın bunlara verdiği cevaplar alelâ****k veya basit bir merakın sâiki ve cevabı olmaktan kurtuldukça ciddî mânâda “gerçek”in kapılarını aralamaya başlar. İnsanın bizzat kendisi ve kendisini kuşatan hayata dair gerçekler.

O zaman hikâye için insanın merak duygusunun var ettiği ve sonu kimi zaman hoşça vakit geçirmeye kimi zaman da mutlak gerçek’e çıkan sorular yumağına olayların estetik kurgusu ve anlatımıyla cevap bulma/verme gayretinin ürünü olan edebî türdür tarzında bir tarif getirebiliriz.

Eğer hikâyede olay örgüsünden bahsediliyorsa elbette bunları yaşayan veya var eden insan veya insan hüviyetindeki varlıklara; yani şahıs kadrosuna ihtiyaç duyulacaktır. Zira olay/olayların kendiliğinden oluşmasını beklemek fizik kanunlarına aykırıdır. Üstelik hikâyenin konusunun insan olduğu gerçeğini bir kere daha hatırlayalım. Unutmayalım ki olay örgüsüne anlam ve değer kazandıran insandır. Bu sebeple hikâyede amaç olay örgüsü değil insan ve onun meseleleridir.

Hikâye formunun vazgeçilemez unsurları durumundaki olay örgüsü ve şahıs kadrosu -sadece isimden ibaret bile olsa- belli bir mekân ve zamana ihtiyaç duyacaktır. Olayların sahnesi durumundaki reel veya irrel bir mekân ve şahıs kadrosunun bahis konusu olayları içinde yaşadığı reel veya irrel bir zaman. Böylece hikâyenin iskeletini oluşturan temel unsurlar tamamlanmış olur; yani olay örgüsüşahıs kadrosu mekân ve zaman her tür hikâyenin iskeletini teşkil ederler. Bu noktada genel mânâdaki hikâyenin ilk tarifine ulaşmış oluruz. Hikâye; belli bir zaman ve mekân bağlamı içinde belli bir şahıs kadrosunun yaşadığı olay/olayları anlatan tahkiyevî bir edebî formdur.

Söz konusu temel unsurlara ilave edilmesi gereken çok önemli bir başka unsur daha vardır ki o anlatıcıdır. Formun üzerine oturtulduğu anlatma fiilini gerçekleştirecek olan anlatıcı. Sözlü dönem hikâyesinin anlatıcısı etiyle kemiğiyle dinleyici karşısındaki insandır; fakat yazılı dönemin hikâyesinde gerçek insan anlatıcının yerini itibârî anlatıcı almıştır. İtibârî anlatıcı -biz kendisini görmesek de- kimi zaman itibârî dünyanın tanrısı yetkileriyle donatılmış olarak kimi zaman da şahıs kadrosundan herhangi biri olarak okuyucu/dinleyici karşısına çıkar. Kendine has bakış açısı ve tercihleri çerçevesinde hikâyesini anlatır. Dolayısıyla anlatıcının olmadığı bir zeminde hikâyeden bahsedilemez.

Yukarıda belirtilen ve her nevi hikâyenin iskeletini teşkil eden unsurların (olay örgüsü şahıs kadrosu zaman mekân bakış açısı ve anlatıcı) mahiyetleri gerçekle olan ilişkileri hacimleri kurgulanış tarz ve esasları türün tarihi boyunca kültür medeniyet sanat anlayışı ve sanatkârlara göre farklılıklar arz etmiştir. Söz konusu farklılıklar bir taraftan hikâyenin tarih içindeki değişik görünümlerini belirlerken diğer taraftan da anlatma esasına bağlı eser/türlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Meselâ; “masal” veya “destan”ın anlattığı olayların gerçekliği ile “modern hikâye” ve “roman”ın anlattığı olayların gerçekliği arasında büyük fark vardır. Yine “masal” ve “modern hikâye” ile “destan” ve “romanın” olay örgülerinin hacimleri arasında çok açık orantısızlık söz konusudur. “Destan” ve “masal”ın anlatıcısı içimizden birisi; “modern hikâye” ve “roman”ın anlatıcısı ise itibarî bir varlıktır.

Ancak ortak olan taraf yazar veya toplum muhayyilesinin (anonim eserler) söz konusu unsurlarla giderek belirginleşen itibârî (fiktif) bir dünya kurmuş olmasıdır. Yani içinde yaşadığımız dünyadan derlenen malzemenin belli bir seçme ayıklama ameliyesinden sonra sanatkârın zihnindeki konuya uygun ve estetik bir biçimde yeniden kurgulanması. Dolayısıyla hikâye bize her zaman itibârî bir dünya sunar. Bu dünyanın insanları olayları mekânları ve zamanı içinde yaşadığımız dünyadakilere benzemekle birlikte gerçekte onlardan farklı ve başkadırlar. Hikâyeyi “tarih” “hatıra” “biyografi” ve “otobiyografi”den ayıran temel farklılık da buradadır. Ayrıca itibârîlik bütün eserlerin edebîliği noktasında olmazsa olmaz değerlerden birisidir. Sanatkârın başarısı kendisinin veya başkalarının yaşadıklarınıbire bir taklit etmesinde değil bunlardan hareketle zihnindeki konu/temaya uygun son derece tutarlı ve estetik bir itibârî âlem yaratabilmesindedir.

Bu noktada hikâyenin “şiir”den çok açık biçimde ayrıldığını söylememiz gerekir. Zira hikâyeci konu tema ve mesajı şairin yaptığı gibi doğrudan doğruya ve direkt olarak ortaya koyamaz. Konu tema ve mesajını yukarıda belirtilen temel unsurlara yüklemek mecburiyetindedir. Dolayısıyla hikâyedeki olaylar şahıslar mekânlar ve zaman gerçekte sanatkârın zihnindeki konu tema ve mesajın somutlaştırılmasında birer figür veya semboldür. Söz konusu durum bütün anlatma esasına bağlı eser/türler gibi hikâyenin de önemli ölçüde sembolik bir form olduğu gerçeğini hatırlatır. Ondaki sembolik yapı “masal” ve “mesnevî”lerimizde kendini çok daha açık biçimde ifşa eder. Demek ki hikâyede konu tema ve mesaj olay örgüsü şahıs kadrosu mekân ve zaman unsurlarının kurgulanmasından doğan itibârî dünyanın bütününe yüklenmiş veya bütün içinde gizlenmiştir. Yani direkt olarak değil endirekt olarak okuyucunun zihni ve sezgisine bırakılmıştır. Hâlbuki şair duygu hayal düşünce ve intibalarını doğrudan doğruya dile döker açıklar yorumlar izah eder. (Burada söylemek istediğimiz; şiirin imajlarla yüklü fiktif dünyasından öte bir husustur.)

Ayrıca şiirde çok büyük ölçüde kendi ruh dünyasının üzerine kapanan sanatkâr hikâyede dikkatini daha çok içinde yaşadığı hayat ve bu hayatın insanları üzerinde yoğunlaştırır. “Hikâyeciler şairlerin aksine kendi ‘ben’lerinden çok ‘başkaları’ndan bahsederler. Bilhassa ‘insanlar arasındaki anlaşmazlık ve çatışma’ hikâyede önemli bir yer tutar. (...) Dikkatini kendi ‘ben’inden çok başkalarına yönelten hikâyeci insanı anlamağa çalışan psikolog sosyolog veya filozofa yaklaşır. Öyle sanıyorum ki hikâyeci insanı ilim adamlarından daha iyi anlar. Çünkü onun konusu ‘genel’ olarak insan değil ‘özel’ olarak insandır yani ‘şahsiyet’ ve ‘fert’tir. ”[7] Dolayısıyla hikâye şiire göre daha objektiftir. Şiir ise sübjektif ve lirik. Hikâyeci şairin sübjektifliğini olabildiğince geri plâna itmek durumundadır. Nitekim hikâyeci itibârî anlatıcı vasıtasıyla yavaş yavaş kendisi ile eseri arasındaki göbek bağını koparmış; koparmak zorunda kalmıştır. Ayrıca hikâyenin dili çoğunlukla mensur; şiirinki ise çoğunlukla manzumdur.

Hikâye formunun geneli üzerinde konuşurken belirtilmesi gereken önemli bir başka husus; doğu (özellikle İslâm kültür ve medeniyetine mensup milletler) ve batı (Antik Yunan-Lâtin kültür ve medeniyetinden hız alan pozitivist zihniyet yapısına bağlı milletler) hikâyelerinin birbirinden farklı olduğu gerçeğidir. Bunun arkasında Tanrı varlık ve insan anlayışındaki farklılıklar; dolayısıyla buna paralel olarak şekillenen sanat anlayışındaki farklılıklar mevcuttur. Sonunda da mimesis ve tecrit kavramlarıyla özetlenebilecek iki ayrı sanat veya yaratma tarzı ile karşı karşıya geliriz. Bilindiği gibi batı ta Eflâtun ve Aristo’dan bugüne olan sanatı ve bu arada hikâyesini haricî âlemin “taklit”i veya “yansıtma”sı esası üzerine inşa eder. Pozitivist zihniyetin gelişmesine paralel olarak da bu yaklaşım tarzını gerçeğin sebep-sonuç ilkesi dâhilindeki bire bir taklidi/yansıtılmasına kadar götürür.

Hâlbuki doğu hikâyesi ve sanatı böyle bir anlayıştan; yani “görünen ve “olan”ın salt dış görüntüsünü yansıtmak veya taklit etmekten uzaktır. Doğuda hikâyeci görüneni/olanı değil bunun arkasındaki “öz”e ulaşma amacındadır. Dolayısıyla haricî âlemin görünen kabuğunu aşarak arkasındaki öze ulaşmak ister. Zira onun için asıl hedef “kesret” değil “vahdet”tir. Bu sebeple doğu hikâyesinde sembolik yapı çok daha belirgin ve esastır (Hüsn ü Aşk). Doğu hikâyesinde batı hikâyesinin vazgeçilemez taraflarından biri olan insanın kaderiyle yüz yüze gelmesine; çıkmaza veya trajik duruma düşmesine izin verilmez. Bu noktada o sık sık “olağanüstü” “mucize” ve “harikulâde”nin kanatlarına sığınır. Ayrıca “kıssadan hisse” doğu hikâyesinin temel amaçlardandır.

Buraya kadar olan satırlarda söylediklerimiz çok büyük ölçüde genel mânâdaki hikâyenin olduğu kadar anlatma esasına bağlı diğer eser/türlerin de temel ve vazgeçilemez unsur ve nitelikleridir. Unutmamalıdır ki “destan” “masal” “menkıbe” “efsane” “halk hikâyesi” “mesnevî” “fıkra” ve “roman” da olay örgüsü şahıs kadrosu zaman mekân ve anlatıcı müşterekliği içinde bize temelde hep hikâye anlatırlar. İşte modern hikâye formunu kendine has somut nitelikleriyle izah etmek durumunda bulunan edebiyat bilimcisinin sıkıntısı bu aşamada kendini çok daha açık bir biçimde hissettirir. Zira modern hikâyenin kendine has niteliklerini tespit edebilmek onu modern hikâye ile diğer anlatma esasına bağlı türlerin tek tek mukayesesi mecburiyeti ile yüz yüze getirir. Unutulmamalıdır ki türün ayrıcı nitelikleri söz konusu müşterekliklerin dışında veya müşterek unsurların iç farklılıklarındadır.

Anlatma esasına bağlı eser/türleri modern hikâye ekseninde tek tek mukayese etmeye kalkışmanın bu yazının sınırlarını çok zorlayacağı açıktır. Bu sebeple yazımızın bundan sonrasını modern hikâyenin genel hikâyeden farklı olan taraflarını işaret etmeye ayıracağız.

Günümüzdeki hikâye veya modern hikâye kavramının karşıladığı tür batıda ancak XIX. yüzyılda Türk edebiyatında ise XIX. yüzyılın sonlarında kesin formuna ulaşmış müstakil bir tür hâline gelip tam mânâsıyla bağımsızlığını kazanmıştır. Guy de Maupassant Walter Scott Edgar Allen Poe Hoffmann Anton Çehov gibi yazarlar modern batı hikâye türünün; Halit Ziya Ömer Seyfettin Refik HalitMemduh Şevket Sait Faik ise modern Türk hikâyesinin klâsik yapısına kavuşmasında büyük emeği geçmiş isimleridir.

Modern hikâyenin gerek geçmiş gerekse günümüzdeki anlatma esasına bağlı türlerden farklı ve ayırt edici ilk ve en önemli özelliği kısa mensur metin olmasıdır. Bir oturuşta okuyuvereceğimiz bir metin. “Kısa mensur metin” olma onu “roman” “destan” “mesnevî” ve yer yer “halk hikâyesi”nden ayırır. Ancak burada “kısalık”ın tam ölçüsünü vermek zordur. Nitekim tür bu noktada kendi iç istikrarsızlığı yaşamaktan kurtulamaz. Uzun hikâye kısa hikâye mini hikâye gibi hacme bağlı isimlendirmeler söz konusu istikrarsızlığı yansıtır.

Aslında modern hikâyenin kısalığını metnin hacminden ziyade onun iç yapısını teşkil eden; konu olay örgüsü şahıs kadrosu zaman ve mekân unsurlarının darlığında veya daraltılmış sınırlandırılmış olmasında aramak gerekir. Yani temel yapı unsurlarının mahiyeti ve niteliğindeki farklılıklarda. Modern hikâye yazarı öncelikle hikâyesini üzerine bina edeceği olaylar zincirini bunu var edip yaşayacak olan insan sayısını olayların yaşanma zamanı ve mekânını romana göre son derece sınırlı tutmak mecburiyetindedir. Bu sebeple modern hikâyede olaylar uzun ve karmaşık değildir. Konunun ayrıntılarına girilmez. Kahramanlar bütün yönleriyle değil büyük ölçüde tek bir yönleriyle irdelenir. Her türlü anlatımda ayrıntıya savrukluğa yer verilmez. Söz konusu dar bir dünya içinde yoğunlaşılıp türün imkânlarını zorlanmadan estetik ve itibarî bir dünya kurulması gerekir. Dolayısıyla hikâyeciden beklediğimiz “destan” ve “roman”da olduğu gibi koca bir toplumun veya devrin hayatını kucaklamak; bir insanın uzun yıllar içindeki hayatını bütün yönleri ve olayları ile sunmak değildir. Toplum veya insan hayatından alınan bir “kesit” veya bir “dilim”in estetik takdimi onun esas amacı olmalıdır.

“Hikâye ile romanın farkı vardır. Roman bir vak’anın alettafsil hikâyesidir ki aza-yı vak’a ile eşhâs-ı vukuâat üzerine kariinin teveccüh ve hissiyâtını celb ve cem’e herşeyden ziyâde dikkat olunur. Hikâye ise vak’anın sadece nakil ve rivâyetinden ibarettir; tefsilâta tahammülü yoktur. Âdeta hikâye bir romanın hülâsası demektir. İnfiâlât-ı şedideye de tahammülü yoktur. Ne söylenecekse birkaç sahife içinde söylenip bitirilivermelidir; fakat her hülâsada olduğu gibi bunda da marifet vukuâtın canlı noktalarını tefrik ve intihabdır.”[8]

Kısacası hikâye; “şahıs zaman mekân bakımından daralmış; konu edindiğini (objeyi veya süjeyi) sınırlandırarak hareket unsurlarını en aza indirmiş; düşünce duygu hayal ve takdim tekniği bakımından en yoğun olan tahkiyeli ifade türüdür.”[9]

Olay örgüsü şahıs kadrosu zaman ve mekân unsurlarının “gerçek” veya “gerçeğimsi” ile olan sıkı ilişkisi modern hikâyeyi “destan” “masal” “efsane” ve “menkıbe”den ayırır. Batı pozitivist zihniyetinin eseri olan modern hikâye mucize olağanüstü ve harikulâdeden uzaktır. O son iki yüzyılın büyük ölçüde yalnızlaşmış insanını bu insanın günlük hayat içindeki yaşadıklarını sıkıntılarını bunalımlarınıçıkmazlarını kendisi ve toplumla olan çatışmalarını anlatır. Kimi zaman itibarî âlemin dış görüntüsü ve olayları üzerinde yoğunlaşırken kimi zaman da buradan hareketle insanın iç dünyasına eğilir. Bu noktada o gücünü muhayyileden çok realiteden alır. Kurgusunda pozitif aklın sebep-sonuç ilkesini tercih eder.

“Her hikâyeci bize eseri ile hayatın ve insanın ayrı bir yönünü gösterir. Hikâye anlaşılması son derece güç olan hayatın ve insanın içine âdeta bir pencere açar. Günlük hayatta biz hayatı ve insanı dıştan görürüz ve pek az anını biliriz. Hikâyeci bu dış görünüşün arkasındaki gerçekleri keşfeder. Güzel hikâyelerin hemen hepsinde bilinmeyen bir gerçeğin ifadesi vardır.”[10]

Modern hikâye yaklaşık iki asırlık tarihi içinde iki ana çizgide belirginleşir. Bunlar; Maupassant tarzı hikâye (vak’a hikâyesi)ve Çehov tarzı hikâye (durum hikâyesi) formlarıdır. İlkinde daha ziyade belirgin bir vak’a üzerine kurulan tür ikincisinde günlük hayatın tabiîliğini esas alır.

Modern hikâyenin dili bütünüyle mensurdur. Üstelik bu dil tamamiyle sanatkârın ferdiliğini yansıtan bir üslûba sahiptir. “Destan” “masal” “efsane” “menkıbe” ve “halk hikâyesi” gibi müşterek şuurun çoğu zaman kalıplaşmış anonim dili modern hikâyenin dışındadır.

Hulâsa hikâye; öncelikle insanın sözü keşfettiği günden bugüne en çok başvurduğu bir anlatım tarzı; edebiyat sanatı içinde “mit”ten “modern hikâye”ye kadar uzanan pek çok anlatma esasına bağlı eser/türün müşterek üst formu; son iki asırdır da anlatma esasına bağlı eser/türler şemsiyesi altında müstakil bir edebî türdür. Modern hikâye; gerçek ya da gerçeğe uygun olay ve durumların; insanzaman ve mekân unsurlarıyla birlikte itibârî bir dünya çerçevesinde ve üzerinde durulan konu tema ve mesaja uygun bir biçimde kurgulanıp; ayrıntıya girilmeden ve bütünüyle yoğunlaştırılarak okuyucuya estetik haz verecek tarzda anlatılmasından doğan kısa ve mensur bir edebî türdür.


İnceleme   

1. Olay örgüsü kişiler zaman ve mekan unsurlarından oluşan bir yapısının olması hikayelerin temel ortak özelliğidir.   

2. Kamyon hikayesinin yapısını olay örgüsü kişiler mekan ve zaman unsurları oluşturmaktadır.   


6. Etkinlik

Kamyon adlı hikayenin olay örgüsü:   
- Kamyonun yolculuk için hazırlanması   
- Genç bir köylünün yolculuk için gelmesi   
- Yolculuğun başlaması   
- Genç köylünün kamyondan atlayarak uçurumdan düşmesi.   

Olay örgüsünü meydana getiren bu parçalar tema etrafında birleşerek hikayeyi oluştururlar   

7. Etkinlik   

Kamyon adlı hikayenin ana kahramanı genç köylüdür.Kamyon şoförü yamak manifaturacı genç köylünün babası ve arkadaşı ile kamyondaki yolcular yardımcı kahramanlardır.Bu kahramanlar temanın verilmesinde ve olay örgüsünün akışında ana kahramana yardımcı kişilerdir.

Karakter: Duygu düşünce konuşma ve davranış bakımından bireysel nitelikler gösteren kendine özgü kişilik özellikleriyle diğer insanlardan ayrılan yer aldığı eserin olay örgüsü ve içeriği ile ele alınıp çözümlenebilecek ve bu bakımdan başka eserlerden ayırt edebilecek kahramanlardır.

Tip: Belirli davranışlar sergileyen zihniyet ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer hikayelerde de bulunabilen kalıplaşmış kahramanlardır.

Buna göre kamyon adlı hikayenin ana kahramanı bir karakterdir.   

3. Hikayedeki mekanlar:   
- Zincirli Han   
- Kamyon Kasası   

Bunlar dışında bir geriye dönüşle anlatılan genç köylünün köyü vardır.   
Bu mekanlar olayların yaşandığı yerler olarak karşılaşma ve çatışmaların tema etrafında verilmesi yardımcıdır.   

4. Bu mekanlar tema etrafında hikaye kahramanların karakter özelliklerine uygun olarak yapıyı oluşturan unsurlardır.   

5. Hikayede belirgin bir zaman ifadesi söz konusu değildir.Hikayede "yolculuğun ikinci günü akş***** doğru" şeklinde bir ifade mevcuttur. Bu anahtar ifadeden yolculuğun başladığı ilk gün hikayenin başlangıcı kabul edilebilir.Hikayede genç köylünün babası ve arkadaşı ile ilgili kısımda ise geçmiş zamana bir dönüş söz konusudur. Bu zaman dilimleri hikayenin yapısına bütünlük kazandırmak amacıyla kullanılmıştır.

8. Etkinlik   

Hikayenin teması yoksulluk ve çaresizliktir.Bu tema hikayenin yazıldığı dönem ve yazarların benimsediği gelenekle paraleldir.Temayı günümüz şartlarını da göz önünde bulundurarak güncelleştirebilirsiniz.


9. Etkinlik   

Hakim(İlahi) Anlatıcının Bakış Açısı - özellikleri: Herşeyi bilen herşeyden haberdar kahramanların psikolojisi ve olay örgüsüne hakimdir.

Müşahit(III. Şahıs) - Anlatıcının Bakış Açısı: Kamera tarafsızlığıyla her şeyi gözleyen ve olduğu gibi yansıtan anlatıcıdır.   


Kamyon hikayesinin farklı anlatıcıların ağzından anlatılması hikayenin kurgusunun ve temasının verilmesinde bir bütünlük sağlamak amacıyladır.

6. Hikayede betimleyici ve öyküleyici anlatım türleri kullanılmıştır.   
Öyküleyici anlatıma örnek olarak hikayenin bütünü bu bütünün içerisinde betimleyici anlatıma örnek olarak da hikayenin şu kısımları verilebilir:

"Kamyon Zincirli Han'ın dar ve başık kapısından yan duvarlara sürtünüp sıvaları dökülerek ve üzerine bağlanmış sepetlerle çuvalları 4 tarafa fırlatarak ıkına sıkına çıktı...(Bu cümlelerle başlayan kısmı örnek olarak verebiliriz.)


Sayfa 42   

10. Etkinlik   

Hikaye Türleri:   
a) Halk Hikayesi   
b) Maupassant(olay) Tarzı hikaye   
c) Çehov(Durum) tarzı hikaye   
d) Ben merkezli Hikaye   

a) Halk Hikayesinin özellikleri:   

16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir.


b) Maupassant(olay) Tarzı hikaye:

Bir olayı ele alarak serim düğüm çözüm plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Bu tür Fransız yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için Mopasan Tarzı Hikâye de denir

Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin Refik Halit Karay Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekindir..

c) Çehov(Durum) tarzı hikaye:   

Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir Serim düğüm çözüm planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için Çehov Tarzı Hikâye de denir.

d) Ben merkezli Hikaye: Ben merkezli hikayelerde anlatılan olay yada bunun üzerine kurulan olay örgüsü kişisel bunalım ve çıkmazların anlatılmasında bir araç olarak kullanılır.Yazar hayalindekini gerçekleştirmek ona bir çeşit canlılık vermek için bu aracı kullanırSayfa 47   

7. Soru:   

Ferhat ile şirin adlı metinde her şeyi bilen ve herşeye hakim "ilahi bakış açısına" sahip bir anlatıcı ile olayları tarafsız bir şekilde anlatan "müşahit anlatıcı" vardır.


Sayfa 48   

11. Etkinlik   

Ferhad ile Şirin adlı metinde anlatılanlar kurgulanırken olağanüstü özelliklerden dolayı doğal gerçeklikten uzaklaşılmıştır.   
Hikayede "aşk" gibi evrensel bir temanın işlenişi okuyucu ya da dinleyicide estetik bir duygunun oluşmasını sağlar.   

12. Etkinlik   

Halk hikayelerinde belirsiz zaman ifadeleri ile genellikle hayali olağanüstü mekanlar kullanılır.   
Hikayede kullanılan zaman ifadelerinin kronolojik zaman çizgisi üzerinde gösterilmesi mümkün değildir.   


13. Etkinlik

Ferhad ile Şirin hikayesinin ana kahramanları: Ferhad Şirin ve Mehmene Banu'dur. Bu kahramanlar dışında olay örgüsünün akışına yardımcı olan diğer kahramanlar ise şunlardır:
- Müneccimbaşı Yusuf Ağa   
- Mimarbaşı   
- Behzad Usta   
- Gülendam Hatun   
- Yaren Hatun   
- Behram Ağa   
- Selvinaz   
- Rüstem Aga   
- Şerif   
- Hüsrev   
- Şapur   

Hikayenin ana kahramanlarının olağanüstü nitelik taşıdıkları için doğal gerçeklikten uzaklaştıkları görülmektedir.   

14. Etkinlik   

Ferhad ile Şirin adlı hikayenin teması "aşk"tır.   
Hikayedeki "sultansaray nakkaş müneccimbaşı mimarbaşı vezir zindan" gibi sözcükler hikayenin ait olduğu dönemi gösteren anahtar sözcüklerdir.

8. Soru:   
Yapısının olay örgüsü kişiler zaman ve mekan unsurlarından oluşması edebi bir dilin kullanılması döneminin zihniyetini yansıtması evrensel bir temanın olması hikayeyi sanat metni yapar.

Sayfa 49 50 51 52

15. Etkinlik   

- Hikayedeki olay kişi ve mekanlar gerçeklik duygusu uyandırmaktadır.   

- Hikayedeki çaresizlik - umut çatışması hikaye örgüsü içinde merak uyandıracak şekilde düzenlenmiştir.   

- Hikaye beklenilenin aksine beklenmedik bir şekilde bitmiştir.   

- Hikayedeki mekanlar ile kişiler arasında bütünleşme vardır.   

- Hikayede bireysel fanteziler yani yazarın hikayenin bütünlüğüne etki edecek bir müdahalesi yoktur.   

- Doğal çevrenin anlatımında betimlemelerle gözleme yer verilmiştir.   

- (10. Etkinliğe bir göz atınız)   

16. Etkinlik   

Hakim(İlahi) Anlatıcının Bakış Açısı:   
Herşeyi bilen herşeye hakim kahramanların psikoloji ile olay örgüsünden haberdardır.   

Kahraman(Ben 1. Şahıs) Anlatıcının Bakış Açısı:   
Kendi dil ve üslubuyla olayları birinci ağızdan anlatan anlatıcıdır.   

9. 087956 adlı hikayenin teması "çaresizlik"tir.   

10. Hikayedeki olay parçaları mekan ve kişiler ile mekan etrafında bütünleşmiştir.Çünkü hikayedeki olaylar belirli mekanlarda ve belirli kişiler arasında yaşanır.Bunları bir araya getirip kurgulayan ise temadır.

11. Hikayedeki kahramanları “10 lira büyük ikramiye 500 bin lira muhterem dinleyiciler956 yılı” gibi anahtar ifadeler hikayenin 1950’li yıllarda yazıldığını ve dönemin zihniyetini yansıttığını gösteren örneklerdir.

12. Hikaye kahramanları “kahraman anlatıcıİclalamcayenge’dir. Bu kahramanlara yardımcı olarak “aşçı kahraman anlatıcının arkadaşı” vardır.Hikaye kahramanları günlük yaşamımızda karşımıza çıkabilecek doğal gerçekliği bulunan kahramanlardır.

13. Hikayedeki “yılbaşından bir hafta kadar önce ayın şu kadarı ayın yirmi dokuzu demeden956 yılı” gibi ifadeler zamanı belirlemekte yardımcı olan ifadelerdir.

Sayfa 57

18. Etkinlik   


Olay örgüsü: Belirgin bir olay örgüsü vardır.   
Kişiler: Doğal gerçekliği bulunan kişilerdir.   
Zaman: Belirgin bir zaman dilimi vardır.   
Mekan: Doğal gerçekliği bulunan mekanlar vardır.   

Ümit Fakir’in Ekmeği   
Olay örgüsü: Olay yerine içinde bulunulan durum anlatılır.   
Kişiler: -   
Zaman: Akan zamanın içinden bir dilim vardır.   
Mekan: -   

• Ümit Fakir’in Ekmeği adlı hikaye hayatın doğal akışı içinde herkesin karşılaşabileceği bir kesittir.Bu durum hikayenin Çehov (durum) tarzıyla yazıldığının göstergesidir.
• Hikayede Maupassant tarzındaki gibi belirgin bir karşılaşma ve çatışma yerine hayatın doğal akışı içinde karşılaşılabilecek bir olay günlük yaşamın bir kesiti içinde verilmiştir.
• Bakınız 10. Etkinlik(Çehov Tarzı Hikaye)   
14. Hikayede her şeyi bilen ve her şeye hakim olan “ilahi bakış açısı”na sahip bir anlatıcı vardır.   
15. Hikayenin Teması “yoksulluk”tur.Bu tema etrafında olay parçaları mekan ve kişiler kurmaca gerçeklikle bir araya getirilmiştir.
19. Etkinlik   

Hikayedeki “serbest lastik ayakkabı iki buçukluk” gibi ifadeler hikayenin yazıldığı dönemin bazı özelliklerini yansıtan anahtar sözcüklerdir. Bu ifadeler hikayenin teması olan yoksullukla örtüşen bir anlatımla sunulmuştur.

20. Etkinlik

Ümit Fakirin Ekmeği adlı hikayenin kahramanları kadın ve serbestçidir.   
Yardımcı kahraman olarak badanacı Hasan Semahat Asım Bey de kurguda olay örgüsüne dahil edilmişlerdir.   
Hikayedeki ana kahramanlar olan kadın ve serbestçi günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz doğal gerçekliği olan kişilerdir.   

21. Etkinlik

isimler: kadın yol mezarlık ayakkabı pirinç salata…   
Sıfatlar: zayıf kadın çiçekli eşarp gezgin serbestçi iyi kalpli çatlak ayna…   
Zamir: o biz sen ben…   
Zarf: boş boş gibi ……a doğru…   
Bağlaç: hem kızı okutuyor hem iyi yiyip içiyorlardı vefakat…   

Sayfa 58   

22. Etkinlik   

Günlük yaşamınızın bir kısmını durum hikayesi olarak yazınız…   

Sayfa 59

23. Etkinlik   

Ben merkezli hikayelerde anlatılan olay yada bunun üzerine kurulan olay örgüsü kişisel bunalım ve çıkmazların anlatılmasında bir araç olarak kullanılır.Yazar hayalindekini gerçekleştirmek ona bir çeşit canlılık vermek için bu aracı kullanır.Bu bir yönüyle yazarı psikolojik bakımdan rahatlatan ruhi bunalımlarını okurlarıyla paylaştıran bir çıkış yolu gibidir.

60. Sayfa   

16. Bireyi birey olarak ele alan hikayelerde anlatanla anlatılan iç içe girmiş durumdadır.Odalardan Biri adlı hikayenin kahramanı olan Müşfik Börekçi aslında yazarın psikolojik durum arzu ve hayallerinin tercümanıdır.


17. Hikayenin teması “yalnızlık”tır.Bu tema hikayede kurmaca gerçeklikle verilmiştir.   

18. Hikayedeki kahraman anlatıcı ile otel katibinin karşılaşması yalnızlık ile insanların çatışmasının simgesi konumundadır. Katip ile karşılaşma hikaye kahramanını yalnızlığının huzursuzluğuna neden olmuştur.

19. Odalardan Birinde Adlı hikayede mekan olan otel odası kahramanın odayı olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi algılandığının göstergesidir.Odadayken hissettikleri düşündükleri odayı onun zihninde yeniden şekillendirmiştir.

20. Hikayedeki “saat bir buçuğa geliyor” ifadesi hikayedeki belirgin saat konumundadır.Fakat olay bu ifadede belirtilen zamandan kısa bir süre önce başlamış ve kısa bir süre sonra da bitmiştir. Bu durum kısa bir zamana sığdırılan büyük ruhi bir dünyanın olduğunu da gösterir.

21. Odalardan Birinde adlı hikayede kahraman merkez alınmıştır.Ben merkezli hikayelerde anlatılanlar aslında anlatıcı için birer araç durumundadır.

22. Bakınız: 10. Etkinlik(Ben merkezli Hikaye)   


24. Etkinlik - Tablo   

Hikayede kahraman anlatıcı vardır.Olay insan ve mekanı algıladığı ve yaşadığı psikoloji çerçevesinde birinci ağızdan anlatmıştır

25. Etkinlik   

087956'nın Sırrı   
Olay: Bakınız; 18. Etkinlik   
Mekan:Bakınız; 18. Etkinlik   
Kişi:Bakınız; 18. Etkinlik   
Zaman:Bakınız; 18. Etkinlik   
Anlatıcının Bakış Açısı: Kahraman Anlatıcı   
Tema: Çaresizlik   

Ümit Fakir'in Ekmeği   
Olay: ------   
Mekan: -----   
Kişi:------   
Zaman: ------   
Anlatıcının Bakış Açısı: Hakim Anlatıcı   
Tema: Yoksulluk   

Odalardan Biri   
Olay: Olay "ben"im etrafında şekillenmiştir.   
Mekan: Doğal gerçekliği vardır.   
Kişi: Doğal gerçekliği vardır.   
Zaman: Akan zamandan bir dilim alınmıştır.   
Anlatıcının Bakış Açısı: Kahraman Anlatıcı   
Tema: Yalnızlık   


23. Hikayedeki yalnızlık teması fiziki yalnızlıktan çok ruhi yalnızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.Günüzüm modern insanının en büyük problemlerinden birisi olan yalnızlık hikaye kahramanının dile getirişiyle aynı zamanda fiziki bir yalnızlığa da beraberinde getirmektedir.Toplumsal ilişkilerin gevşemesi ve karşılıklı anlayış ve saygının da azalmasına bunun sonucunda bir hayal ve arzu dünyasında yaşayan bireyin ortaya çıkmasına sebeb olmaktadır.

24. Hikayede öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.   

Sayfa 61   

26. Etkinlik

Hikayedeki anlatım bozukluğu olan tek cümle:   
- İstasyona 7 dakikada evine 10 dakikada varır.(gereksiz sözcük kullanımı)   
- İstasyona 7 evine 10 dakikada varır.   

27. Etkinlik   

Verilen metin akıcılık duruluk-açıklık bakımından uygunluk göstermekle birlikte dil ve ifadesindeki sanatlı söyleyiş dolayısıyla yalın değildir.

25. Tüm hikayelerde dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevinde kullanılmıştır.   

28. Etkinlik   

Zihninizde tasarladığınız şekilde hikayenizi yazınınz.Hikayenizi yazarken olay örgüsü kişiler zaman ve mekana dikkat ediniz.   

Sayfa 62 - 63

ANLAMA YORUMLAMA   

29. Etkinlik

- Serim: Hikayenin başlangıcından “ya müsteşar kabul etmeseydi diye düşündü.” Cümlesine kadar.   
- Düğüm: “o göğsünü ilikledi…” cümlesiyle başlayıp son parağrafa kadar olan kısım.   
- Çözüm: “Sicil müdürü…” ifadesiyle başlayıp hikayenin sonuna kadar olan kısım.   
- Çatışma Türleri:Hikayede kahramanın kendi içinde bir çatışma halinde olması söz konusudur.   
- Mekan: Cavit Bey’in odası(evi)   
- Zaman: “AğustosCuma günü.” İfadesi belirgin bir zaman ifadesidir.   
- Kahramanlar: Cavit Bey müsteşar ana kahramanlardır.Kahramanların fiziki görünüşüne değinilmemiştir.Fakat yaşananlardan Cavit Bey’in de müsteşarın da yardımsever bir yapıya sahip oldukları bu doğrultuda hareket ettikleri anlaşışmıştır.
- Anlatıcının Bakış Açısı:Hikayede her şeyi bilen be her şeyden haberdar olan hakim anlatıcının bakış açısı vardır.   
- Tema: Hikayenin teması “kurulan hayaller”dir. Bu tema hikayede açıkça ifade edilmiştir.   
- Anlatıcının ifade tarzı: Anlatıcı ifade tarzını anlatma yoluyla göstermiştir.   

30. Etkinlik

Bakınız: 10. Etkinliğe   

Sayfa 64 65 66   

ÖLÇME DEĞERLENDİRME   

1. …..müşahit anlatıcının bakış açısı…..   
…..Çehov (durum) tarzı hikayeler…..   
…..Maupassant(olay) …..   
…..Maupassant(olay) …..   
2. Sırasıyla:   
Y   
D   
D   
D   
Y   
D   

3. B   
4. B   
5. C   
6. D   
7. A   
8. E   
9. A   
10. B   


Linkback: https://www.buyuknet.com/12-sinif-dil-ve-anlatim-hikayeoyku-konusu-sayfa-37-63-sorularin-cevapla-t36005.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
12. Sınıf Dil ve Anlatım Hikaye(Öykü) Konusu ( Sayfa 37 ... 63 Soruların Cevapla
12. Sınıf Dil ve Anlatım Hikaye(Öykü) Konusu ( Sayfa 37 ... 63 Soruların Cevapla
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2